Javni poziv za dodelu jednokratne pomoći iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2018. godine učenicima i studentima- mladim talentima

Na osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći učenicima i studentima – mladim talentima („Međuopštinski službeni list br 1/2018) i Pravilnika o uslovima za dodelu pomoći učenicima i studentima- mladim talentima („Međuopštinski službeni list br 3/2018) Komisija za sprovođenje konkursnog postupka za dodelu pomoći učenicima i studentima – mladim talentima upućuje:

J A V N I P O Z I V

Za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne pomoći iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2018. godine učenicima i studentima- mladim talentima

I PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU:

– Učenici 5., 6., 7. i 8. razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola

– Studenti osnovnih akademskih studija

– Studenti master akademskih studija

– Studenti studija trećeg stepena

II USLOVI ZA DODELU

 1. OSTVARIVANJE PRAVA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola mogu konkurisati za dodelu novčane pomoći Opštine Smederevska Palanka, pod sledećim

uslovima:

 Da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija

 Da su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini

 Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije

 Da imaju prebivalište na teritoriji Opštine Smederevska Palanka najmanje godinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno boravište na teritoriji Opštine Smederevska Palanka za interno raseljena lica sa KiM)

Učenici osnovnih i srednjih škola moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 Da su u prethodnoj, školskoj 2016/2017 godini, ostvarili prosečnu ocenu najmanje 4,5,

 Zvanična priznanja za izvanredan uspeh u školovanju,

 Uspeh ostvaren na okružnom i republičkom takmičenju, koje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

 Uspeh ostvaren na međunarodnom takmičenju koji priznaje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
 1. Fotokopija đačke knjižice, odnosno svedočanstvo o prethodno završenom razredu školske 2016/2017 godine
 1. Potvrdu o upisanom razredu u školskoj 2017/2018. godini
 2. Fotokopija diplome sa takmičenja odnosno smotre ili potvrdu škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu, i Vukova diploma
 1. Uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa (MUP), izdato nakon raspisivanja konkursa .

Ukoliko je učenik osvojio više nagrada bodovi se ne sabiraju, već se uzima u obzir samo nagrada sa najviše osvojenih bodova.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenih po svim osnovama koji se vrednuju za dodelu pomoći učenicima. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

NAPOMENA: Priznanja za izvanredan uspeh u školovanju, za uspeh ostvaren na okružnom i republičkom takmičenju i Vukova diploma kandidat dostavlja samo ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

 

 1. OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA POMOĆ

 

Studenti mogu konkurisati za dodelu novčane pomoći Opštine Smederevska Palanka, pod sledećim uslovima:

 Da se školuju u viskoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija

 Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka najmanje godinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno boravište na teritoriji Opštine Smederevska Palanka za interno raseljena lica sa KiM)

 Da nisu navršili 25 godina života- za studente osnovnih akademskih studija, da nisu navršili 27 godina život- za studente master akademskih studija, odnosno 29 godina za studente studija trećeg stepena

Studenti 1 godine studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 Da su u prethodnoj, školskoj 2016/2017 godini, ostvarili prosečnu ocenu najmanje 4,5,

 Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije

 Zvanična priznanja za izvanredan uspeh u školovanju,

 Uspeh ostvaren na okružnom i republičkom takmičenju, koje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri za učenike srednjih škola

 Uspeh ostvaren na međunarodnom takmičenju koji priznaje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
 1. Fotokopija svedočanstva o završenom razredu srednje škole
 2. Potvrdu visokoškolske ustanove o upisanoj godini studija i statusa studenta koji se školuje na teret budžeta
 1. Fotokopija diplome sa takmičenja ili potvrdu škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu
 1. Uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa (MUP), izdato nakon raspisivanja konkursa .
 1. Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom

NAPOMENA: Priznanja za uspeh ostvaren na takmičenju i smotri kandidat dostavlja samo ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

Studenti 2 godine i viših godina studija studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 Da im je prosečna ocena najmanje 8,00 u toku prethodnih godina studija

 Zvanična priznanja za izvanredan uspeh u školovanju,

 Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri za učenike srednjih škola u ranijem školovanju

 Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada, objavljeni naučni i stručni radovi

 Nagrada „Student generacije“, „Istaknuti student“, „Najbolji student Fakulteta“, „Najbolji student Univerziteta“

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
 1. Uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija i statusu studenta
 1. Uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni svih položenih ispita tokom studiranja i o položenim ispitima
 1. Fotokopiju diplome „Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji student fakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“
 1. Uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa (MUP)
 2. Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom

Ukoliko veći broj kandidata od broja predviđenih za dodelu pomoći ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju ima kandidat koji upisuje višu godinu studija.

Ukoliko student ima više objavljenih stručnih i naučnih radova uzimaju se u obzir svi radovi i kumulativno se boduju.

NAPOMENA: Priznanja za „Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji student fakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“ i objavljeni naučni i stručni rad kandidat dostavlja samo ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

Studenti studija drugog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 Da im je prosečna ocena najmanje 8,00 u toku prethodnih godina studija

 Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada, objavljeni naučni i stručni radovi

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
 1. Fotokopiju diplome ili uverenja o završnim osnovnim akademskim studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa prosečnom ocenom

Studenti studija trećeg stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 Da im je prosečna ocena najmanje 8,00 u toku prethodnih godina studija

 Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada, objavljeni naučni i stručni radovi

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
 1. Fotokopiju diplome ili uverenja o završnim osnovnim akademskim studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa prosečnom ocenom

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Kokursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Opštine Smederevska Palanka ili se šalje poštom, s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Opštine u roku za konkurisanje. Konkursna dokumentacija dostavlja se na adresu: Opština Smederevska Palanka, ul. Vuka Karadžića 25. Na koverti ispod adrese obavezno napisati: „Konkursza dodelu jednokratne pomoći iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2018. godine učenicima i studentima- mladim talentima“.

Neblagovremene prijave koje nisu dostavljene na gore navedeni način neće biti razmatrane.

O dodeli pomoći odlučuje Privremeni organ a na predlog Komisije.

Komisija utvrđuje predlog rang liste, na koju ssvaki kandidat može uložiti prigovor u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine.

Uslovi, kriterijumi i rang liste propisane su Pravilnikom o uslovima za dodelu pomoći učenicima i studentima- mladim talentima.

Opština Smederevska Palanka putem konkursa dodeljuje ukupan iznos od 1.000.000,oo rsd (slovima: jedanmiliondinara) bruto, u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine

Smederevska Palanka za 2018. godinu.

Komisija će odlučivati o pružanju pomoći mladim talentima na osnovu broja zahteva u okviru raspoloživih sredstava, primenjujući kriterijume bliže definisanim

Pravilnikom o uslovima za dodelu pomoći učenicima i studentima- mladim talentima.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 16.02.2018. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 066/8814760 svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 12.00 časova.

 

U Smederevskoj Palanci

30.01.2018. godine

KOMISIJA  za sprovođenje konkursnog postupka

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.