ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Јавни позив за доделу једнократне помоћи из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2018. године ученицима и студентима- младим талентима

На основу члана 10. Одлуке о начину пружања помоћи ученицима и студентима – младим талентима („Међуопштински службени лист бр 1/2018) и Правилника о условима за доделу помоћи ученицима и студентима- младим талентима („Међуопштински службени лист бр 3/2018) Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу помоћи ученицима и студентима – младим талентима упућује:

Ј А В Н И П О З И В

За подношење захтева за доделу једнократне помоћи из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2018. године ученицима и студентима- младим талентима

И ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:

– Ученици 5., 6., 7. и 8. разреда основних школа и ученици средњих школа

– Студенти основних академских студија

– Студенти мастер академских студија

– Студенти студија трећег степена

ИИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ

 1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Ученици В, ВИ, ВИИ и ВИИИ разреда основних школа и ученици средњих школа могу конкурисати за доделу новчане помоћи Општине Смедеревска Паланка, под следећим

условима:

 Да се школују у образовним установама чији је оснивач Република Србија

 Да су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години

 Да се школују на терет буџета Републике Србије

 Да имају пребивалиште на територији Општине Смедеревска Паланка најмање годину дана, уназад у континуитету од дана расписивања конкурса (односно боравиште на територији Општине Смедеревска Паланка за интерно расељена лица са КиМ)

Ученици основних и средњих школа морају испунити следеће посебне услове:

 Да су у претходној, школској 2016/2017 години, остварили просечну оцену најмање 4,5,

 Званична признања за изванредан успех у школовању,

 Успех остварен на окружном и републичком такмичењу, које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

 Успех остварен на међународном такмичењу који признаје Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

Докази који се подносе уз пријаву:

 1. Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)
 1. Фотокопија ђачке књижице, односно сведочанство о претходно завршеном разреду школске 2016/2017 године
 1. Потврду о уписаном разреду у школској 2017/2018. години
 2. Фотокопија дипломе са такмичења односно смотре или потврду школе или организатора такмичења да је ученик освојио награду, и Вукова диплома
 1. Уверење о пребивалишту издато од стране надлежног органа (МУП), издато након расписивања конкурса .

Уколико је ученик освојио више награда бодови се не сабирају, већ се узима у обзир само награда са највише освојених бодова.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова остварених по свим основама који се вреднују за доделу помоћи ученицима. Рангирање се врши на основу достављене документације.

НАПОМЕНА: Признања за изванредан успех у школовању, за успех остварен на окружном и републичком такмичењу и Вукова диплома кандидат доставља само уколико их поседује. На основу ове документације се врши бодовање и рангирање кандидата у оквиру дефинисаних критеријума.

 

 1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА НА ПОМОЋ

 

Студенти могу конкурисати за доделу новчане помоћи Општине Смедеревска Паланка, под следећим условима:

 Да се школују у вискошколским установама чији је оснивач Република Србија

 Да имају пребивалиште на територији општине Смедеревска Паланка најмање годину дана, уназад у континуитету од дана расписивања конкурса (односно боравиште на територији Општине Смедеревска Паланка за интерно расељена лица са КиМ)

 Да нису навршили 25 година живота- за студенте основних академских студија, да нису навршили 27 година живот- за студенте мастер академских студија, односно 29 година за студенте студија трећег степена

Студенти 1 године студија првог степена морају испунити следеће посебне услове:

 Да су у претходној, школској 2016/2017 години, остварили просечну оцену најмање 4,5,

 Да се школују на терет буџета Републике Србије

 Званична признања за изванредан успех у школовању,

 Успех остварен на окружном и републичком такмичењу, које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС а према календару такмичења и смотри за ученике средњих школа

 Успех остварен на међународном такмичењу који признаје Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

Докази који се подносе уз пријаву:

 1. Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)
 1. Фотокопија сведочанства о завршеном разреду средње школе
 2. Потврду високошколске установе о уписаној години студија и статуса студента који се школује на терет буџета
 1. Фотокопија дипломе са такмичења или потврду школе или организатора такмичења да је ученик освојио награду
 1. Уверење о пребивалишту издато од стране надлежног органа (МУП), издато након расписивања конкурса .
 1. Фотокопију личне карте или очитану личну карту уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом

НАПОМЕНА: Признања за успех остварен на такмичењу и смотри кандидат доставља само уколико их поседује. На основу ове документације се врши бодовање и рангирање кандидата у оквиру дефинисаних критеријума.

Студенти 2 године и виших година студија студија првог степена морају испунити следеће посебне услове:

 Да им је просечна оцена најмање 8,00 у току претходних година студија

 Званична признања за изванредан успех у школовању,

 Успех остварен на такмичењима које је организовало Министарство просвете, науке и технилошког развоја РС а према календару такмичења и смотри за ученике средњих школа у ранијем школовању

 Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни и стручни радови

 Награда „Студент генерације“, „Истакнути студент“, „Најбољи студент Факултета“, „Најбољи студент Универзитета“

Докази који се подносе уз пријаву:

 1. Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)
 1. Уверење факултета/високе школе о уписаној години студија и статусу студента
 1. Уверење факултета о оствареној просечној оцени свих положених испита током студирања и о положеним испитима
 1. Фотокопију дипломе „Студент генерације“, „Истакнути студент“ „Најбољи студент факултета“ или „Најбољи студент универзитета“
 1. Уверење о пребивалишту издато од стране надлежног органа (МУП)
 2. Фотокопију личне карте или очитану личну карту уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом

Уколико већи број кандидата од броја предвиђених за доделу помоћи оствари исти број бодова, предност у рангирању има кандидат који уписује вишу годину студија.

Уколико студент има више објављених стручних и научних радова узимају се у обзир сви радови и кумулативно се бодују.

НАПОМЕНА: Признања за „Студент генерације“, „Истакнути студент“ „Најбољи студент факултета“ или „Најбољи студент универзитета“ и објављени научни и стручни рад кандидат доставља само уколико их поседује. На основу ове документације се врши бодовање и рангирање кандидата у оквиру дефинисаних критеријума.

Студенти студија другог степена морају испунити следеће посебне услове:

 Да им је просечна оцена најмање 8,00 у току претходних година студија

 Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни и стручни радови

Докази који се подносе уз пријаву:

 1. Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)
 1. Фотокопију дипломе или уверења о завршним основним академским студијама са високошколских установа чији је оснивач Република Србија са просечном оценом

Студенти студија трећег степена морају испунити следеће посебне услове:

 Да им је просечна оцена најмање 8,00 у току претходних година студија

 Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни и стручни радови

Докази који се подносе уз пријаву:

 1. Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)
 1. Фотокопију дипломе или уверења о завршним основним академским студијама са високошколских установа чији је оснивач Република Србија са просечном оценом

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Кокурсна документација се предаје на писарницу Општине Смедеревска Паланка или се шаље поштом, с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом приспе на писарницу Општине у року за конкурисање. Конкурсна документација доставља се на адресу: Општина Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића 25. На коверти испод адресе обавезно написати: „Конкурсза доделу једнократне помоћи из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2018. године ученицима и студентима- младим талентима“.

Неблаговремене пријаве које нису достављене на горе наведени начин неће бити разматране.

О додели помоћи одлучује Привремени орган а на предлог Комисије.

Комисија утврђује предлог ранг листе, на коју ссваки кандидат може уложити приговор у року од 5 дана од дана њеног објављивања на огласној табли Општине.

Услови, критеријуми и ранг листе прописане су Правилником о условима за доделу помоћи ученицима и студентима- младим талентима.

Општина Смедеревска Паланка путем конкурса додељује укупан износ од 1.000.000,оо рсд (словима: једанмилиондинара) бруто, у складу са Одлуком о буџету Општине

Смедеревска Паланка за 2018. годину.

Комисија ће одлучивати о пружању помоћи младим талентима на основу броја захтева у оквиру расположивих средстава, примењујући критеријуме ближе дефинисаним

Правилником о условима за доделу помоћи ученицима и студентима- младим талентима.

Пријаве на конкурс се достављају до 16.02.2018. године.

Све додатне информације можете добити путем телефона 066/8814760 сваког радног дана у периоду од 10.00 до 12.00 часова.

 

У Смедеревској Паланци

30.01.2018. године

КОМИСИЈА  за спровођење конкурсног поступка

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *