Konkurs za učenike i studente koji je raspisala Opština Smederevska Palanka traje do 20. septembra

Konkurs za učenike i studente, koji je raspisala Opština Smederevska Palanka, traje do 20. septembra.

Na osnovu člana 13 Pravilnika o uslovima za dodelu nagrada učenicima i studentima- mladim talentima („Međuopštinski službeni list br 19/2019) Komisija za sprovođenje konkursnog postupka za dodelu nagrada učenicima i studentima- mladim talentima upućuje:

                                                      J A V N I   P O Z I V

Za podnošenje zahteva za dodelu nagrade iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2019. godine učenicima i studentima- mladim talentima

I PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU:
– Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola
– Studenti osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija
– Studenti master akademskih studija
– Studenti studija trećeg stepena
II USLOVI ZA DODELU NAGRADE

1. OSTVARIVANJE PRAVA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola mogu konkurisati za dodelu nagrada Opštine Smederevska Palanka, pod sledećim uslovima:
• Da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
• Da su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini
• Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
• Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka najmanje godinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno boravište na teritoriji opštine Smederevska Palanka za interno raseljena lica sa KiM)
Redosled kandidata za dodelu nagrada učenicima utvrđuje se na osnovu:
• Opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda, u školskoj 2018/2019 godini, sa najmanje prosečnom ocenom 5,00
• Uspeha ostvarenog na okružnom i republičkom takmičenju, koje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS
• Uspeha ostvarenog na međunarodnom takmičenju koji priznaje Ministarstvo prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS
Dokazi koji se podnose uz prijavu:
1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs preuzmite Obavezan obrazac prijave na Konkurs za dodelu jednokratne pomoci (1)
ili (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji  www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
2. Fotokopija đačke knjižice, odnosno svedočanstvo o prethodno završenom razredu školske 2018/2019 godine
3. Potvrda škole o upisanom razredu u školskoj 2019/2020 godini
4. Fotokopija diplome sa takmičenja odnosno smotre ili potvrdu škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu, Vukova diploma
5. Uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa (MUP), izdato nakon raspisivanja konkursa .

Ukoliko je učenik osvojio više nagrada bodovi se ne sabiraju, već se uzima u obzir samo nagrada sa najviše osvojenih bodova.
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenih po svim osnovama koji se vrednuju za dodelu pomoći učenicima. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.
NAPOMENA: Priznanja za uspeh ostvaren na okružnom i republičkom takmičenju i Vukova
diploma, kandidat dostavlja ,samo, ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši
bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

2. OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA NAGRADU

Studenti mogu konkurisati za dodelu nagrade Opštine Smederevska Palanka, pod
sledećim uslovima:
• Da se školuju u viskoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
• Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
• Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka najmanje godinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno boravište na teritoriji opštine Smederevska Palanka za interno raseljena lica sa KiM)
• Da nisu navršili 25 godina života- za studente osnovnih akademskih studija i studente osnovnih strukovnih studija, da nisu navršili 27 godina života – za studente master akademskih studija, odnosno 29 godina za studente studija trećeg stepena
Redosled kandidata za dodelu nagrada studentima 1 godine studija prvog stepena, utvrđuje se na osnovu:
• Opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda, u školskoj 2018/2019 godini, ostvarili najmanje prosečnu ocenu 5,00
• Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri za učenike srednjih škola u ranijem školovanju

• Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada, objavljeni naučni i stručni radovi Redosled kandidata za dodelu nagrada studentima 2 godine i viših godina studija prvog stepena utvrđuje se na osnovu:
• Ostvarene prosečne ocene iz prethodnih godina studija, najmanje 8,00. Uspeh iz prethodno završenih godina studija, iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja
• Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri za učenike srednjih škola u ranijem školovanju
• Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada, objavljeni naučni i stručni radovi
• Nagrada „Student generacije“ , „Istaknuti student“, „Najbolji student Fakulteta“, „Najbolji student Univerziteta“ Redosled kandidata za dodelu pomoći studentima studija drugog stepena utvrđuje se
na osnovu:

• Ostvarene prosečne ocene iz prethodnog stepena studija, najmanje 8,00
• Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada, objavljeni naučni i stručni radovi

Redosled kandidata za dodelu pomoći studentima studija trećeg stepena utvrđuje se na osnovu:

• Ostvarene prosečne ocene iz prethodnog stepena studija
• Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada, objavljeni naučni istručni radovi
• Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs
(obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji
www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske
uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
2. Fotokopija svedočanstva o završnom razredu srednje škole (samo za studentime 1 godine studija prvog stepena)
3. Potvrda- Uverenje visokoškolske ustanove o poslednje upisanoj godini studija i statusa studenta koji se školuje na teret budžeta
4. Uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni svih položenih ispita tokom studiranja do dana raspisivanja konkursa
5. Fotokopija diplome sa takmičenja ili potvrdu škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu. Fotokopiju diplome „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji student
fakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“
6. Uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa (MUP), izdato nakon raspisivanja konkursa .
7. Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom
8. Fotokopiju diplome ili uverenja o završnim osnovnim akademskim studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa prosečnom ocenom (samo za studente drugog i trećeg stepena)
Ukoliko veći broj kandidata od broja predviđenih za dodelu pomoći ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju ima kandidat koji upisuje višu godinu studija.
Ukoliko student ima više objavljenih stručnih i naučnih radova uzimaju se u obzir svi radovi i kumulativno se boduju.
NAPOMENA: Priznanja za „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji student fakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“ i objavljeni naučni i stručni rad kandidat dostavlja, samo, ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.
NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS
Kokursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Opštine Smederevska Palanka ili se šalje poštom, s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Opštine u roku za konkurisanje.
Konkursna dokumentacija dostavlja se na adresu: Opština Smederevska Palanka, ulVuka Karadžića 25. Na koverti ispod adrese obavezno napisati: „Konkurs za dodelu nagrade iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2019. godinu učenicima i studentima- mladim talentima“.
Neblagovremene prijave, koje nisu dostavljene na gore navedeni način, neće biti razmatrane.
O dodeli pomoći odlučuje Opštinsko veće a na predlog Komisije.
Komisija utvrđuje predlog rang liste, na koju svaki kandidat može uložiti prigovor
u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine.
Uslovi, kriterijumi i rang liste propisane su Pravilnikom o uslovima za dodelu
nagrada učenicima i studentima- mladim talentima.
Komisija će odlučivati o dodeli nagrada mladim talentima na osnovu broja zahteva u
okviru raspoloživih sredstava, primenjujući kriterijume bliže definisanim
Pravilnikom o uslovima za dodelu nagrada učenicima i studentima- mladim
talentima.

5

Prijave na konkurs se dostavljaju do 20.09.2019. godine.
Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 026/310-122 lok. 121 svakog
radnog dana u periodu od 10.00 do 12.00 časova.

U Smederevskoj Palanci
20.08.2019. godine

KOMISIJA

za sprovođenje konkursnog postupka
Milan Trklja, s.r.
Ivan Jocković, s.r.
Ana Tučić, s.r.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.