Obaveštenje Opštinske uprave

p4U skladu sa državnim Programom obnove za korisnike oštećenih i porušenih porodičnih stambenih objekata, koji je sastavni deo Uredbe o utvrđivanju državnog programom obnove za korisnike oštećenih i porušenih porodičnih stambenih objekata („Sl.glasnik RS“ broj 116/2014), (u daljem tekstu: Uredba),

Opštinska uprava Opštine Smederevska Palanka daje sledeće

OBAVEŠTENJE

Korisnici oštećenih i porušenih porodičnih stambenih objekata (u daljem tekstu: podstanari), imaju pravo na dobijanje bespovratnih novčanih sredstava u visini od 24.000,00 dinara do 144.000,00 dinara, u zavisnosti od kategorije oštećenja objekta koji su koristili (od I do VI kategorije).

Podstanari mogu ostvariti pravo na dobijanje bespovratnih novčanih sredstava pod sledećim uslovima:

-Da je šteta na objektu u kome je podstanar stanovao prijavljena u skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, zaključno sa ZO. julom 2014. godine, a najkasnije do 11. novembra 2014. godine (15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe);

-Da je podstanar u objektu koji koristi, stalno i svakodnevno živeo u trenutku poplave, odnosno nastanka štete (ova činjenica se dokazuje overenom izjavom sa 2 svedoka, računima za struju, overenom izjavom sekretara Mesne zajednice itd.);

-Da je podnosilac prijave, odnosno podstanar koristio objekat na osnovu Ugovora ili odgovarajućeg akta vlasnika (Rešenje, Odluka);

-Da podstanar imao prebivalište na adresi gde se nalazi oštećeni stambeni objekat (ova činjenica se dokazuje Uverenjem o prebivalištu koje izdaje MUP RS);

-Da je za predmetni stambeni objekat za koji je prijavljena šteta od poplave sačinjen zapisnik Komisije za procenu štete, u kome je utvrđena kategorija oštećenja stambenog objekta;

-Da vlasnik objekta na tom objektu nije ostvario pravo na državnu pomoć zbog oštećenog stambenog objekta;

-Da podstanar nije ostvario pravo na državnu pomoć zbog porušenog, odnosno oštećenog stambenog objekta.

 

Broj: 217-696/2014-01/1

 

U Smederevskoj Palanci, ZO. oktobar 2014. godine

 

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA

Dragan Milić

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.