Protest advokata Srbije pred zgradom Vlade zakazan za 20. oktobar u 12 časova

310233_1Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na 4. vanrednoj sednici održanoj 15.10.2014., na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS“ 31/2011, 24/2012 – OUS), člana 8. i 33. statuta Advokatske komore Srbije („Službeni glasnik RS“ 85/2011. 78/2012. 86/2013). jednoglasno je doneo:

ODLUKU

1.Nastavlja se protest advokata Srbijs sa obustavom rada na celoj teritoriji Republike Srbije u neizmenjenom obliku, u svemu u skladu sa odlukom Skupštine Advokatske komore Srbije o organizovanju protesta advokata sa obustavom rada broj 895-3/2014 od 13.09.2014. i odlukom Kongresa advokata Srbije koji je održan 08.10.2014. broj 1077/2014 od 09.10.2014., a do ispunjenja svih zahteva utvrđenih odlukom Skupštine Advokatske komore Srbije broj 895- 3/2014 od 13.09.2014. i odlukom Kongresa advokata koji je održan 08.10.2014.

U skladu sa odlukom Kongresa advokata Srbije koja je doneta 08.10.2014. broj 1077/2014 od 09.10.2014. pored zahteva za izmene i dopune Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o vanparničnom postupku, Zakona o overi potpisa, rukopisa i prepisa, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u pregovorima zahtevati i izmene i dopune Zakona o pravobranilaštvu i Zakona o javnim nabavkama, zahtevati povlačenje nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći radi otklanjanja neustavnih odredaba i usaglašavanja sa postojećim pravnim poretkom, a prs svega, sa Zakonom o advokaturi, uz sprovođenje javne rasprave stručne javnosti. U toku pregovora u pogledu zahteva za izmenu Zakona o javnim nabavkama naglasiti da poslovi pružanja pravne pomoći od strane advokata ne mogu biti predmet javnih nabavki, jer je reč o poslovima koji su zasnovani na garantovanom ljudskom pravu na slobodan izbor advokata, odnosu poverenja između advokata i njegovog klijenta i obavezi advokata da prilikom utvrđivanja visine nagrade za pruženu pravnu pomoć primenjuje unapred utvrđenu advokatsku tarifu, te je za ove poslove neprimenjiv kriterijum najniže ponuđene cene.

2.Objaviti na internet stranicama Advokatske komore Srbije, svih advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije i na www.protestadvokala.org predloge advokata Srbije za izmene i dopune Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o vanparničnom postupku, Zakona o overi potpisa, rukopisa i prepisa, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i izmene i dopune Zakona o pravobranilaštvu i Zakona o javnim nabavkama koji su dostavljeni Ministarstvu pravde 12.10.2014. radi razmatranja i usvajanja u hitnoj proceduri.

3.Advokatura Srbije ne prihvata predlog koji je dat na neformalnom sastanku održanom u Ministarstvu pravde u petak 10.10.2014. za formiranje zajedničke Radne grupe za pripremu predloga izmena i dopuna seta zakona iz tačke 1 stav 2 ove odluke zbog: gubitka poverenja u Ministarstvo pravde kao savesnog, poštenog i časnog sagovornika i koje umesto da pregovara sa advokaturom u cilju iznalaženja obostrano prihvatljivih rešenja za otklanjanje uzroka i povoda za protest advokata, objavljuje apsolutnu neistinu da su se „advokati dogovorili sa Minisgarstvom pravde i da od ponedeljka počinju da rade“, čime je ministar pravde povukao neverovatan potez nedostojan čoveka koji se nalazi na čelu jednog od najvažnijih resora u Republici Srbiji. Ovim iracionalnim potezom stvoren je nepremostiv jaz nepoverenja između advokature Srbije i Ministarstva pravde. Nepoverenje je, posebno dodatno produbljeno, od strane ministra pravde, angažovanjem advokata koji ne mogu predstavljati stavove Advokatske komore Srbije i advokatskih komora u njenom sastavu, po kriterijumima koji su vezani za pripadnost određenim političkim partijama i zloupotrebom državnih i partijskih resursa u pokušaju da dezavuiše stavove advokature i razbije jedinstvo profesije u realizaciji protesta.

4.Podražavaju se svi zaključci i javna saopštenja koja su u toku dosadašnjeg trajanja protesta objavile Advokatska komora Srbije i advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije (Advokatska komora Beograda, Advokatska komore Vojvodine, Advokatska komora Niša, Advokatska komora Čačka, Advokatske komora Šapca, Advokatske komore Kragujevca, Advokatske komore Požarevca, Advokatske komore Zaječara). Advokatura Srbije je otvorena za pregovore i odmah će im pristupiti ukoliko dobije zvaničan predlog državnih organa, potpisan od strane ovlašćenih lica u kome će biti dati jasni odgovori na zahteve protesta advokata koji su definisani odlukama Skupštine Advokatske komore Srbije od 13.09.2014. i Kongresa advokata od 08.10.2014. te podnetih predloga za izmene i dopune spornih zakona koji su poslati Mipistarstvu pravde 12.10.2014.

5.Kao i dosada, i u buduće pregovore u ime advokature Srbije mogu voditi isključivo legalno i legitimno izabrani organi Advokatske komore Srbije n advokatskih komora u njenom sastavu, koji su dužni da se u pregovorima pridržavaju odluka organa Advokatske komore Srbije. U svim pregovorima se mora ukazati na povredu ustavnosti i zakonitosti donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu i seta pratećih propisa iz tačke l. stava 2 ove odluke i naglasiti da zahtevi advokature nisu prošireni, već da se od početka protesta zahteva zaštita ustavnosti i zakonitosti, zaštita garantovanih ljudskih prava, nezavisnosti, samostalnosti i samoregularnosti advokatske profesije. Zahtevi advokature su od samog početka jasni i traži se ukidanje monopola – ekskluzivnosti javnih beležnika za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti i ugovora u oblasti porodičnog i naslednog prava, te svih ostalih pismena čije je sastavljanje zakonom preneto javnim beležnicima u isključivu nadležnost. Od ovog zahteva advokatura Srbije neće odustati, bez obzira na odluku Ustavnog suda koja bude doneta po podnetim inicijativama za ocenu ustavnosti Zakona o javnom beležništvu i svih pratećih zakona navedenih u tački 1 stav 2 ove odluke.

6.ZAKAZUJE SE PROTESTNO OKUPLJANJE ADVOKATA SRBIJE U PONEDELJAK 20.10.2014. PRED ZGRADOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE SA POČETKOM U 12,00 SATI.

7.Predlaže se razrešenjs Predsednika Ustavnog suda zbog iznošenja ličnih stavova u sredstvima javnog informisanja koji su predstavljeni kao stavovi Ustavnog suda. U svojim javnim nastupima predsednica Ustavnog suda je prenebregla razloge Protesta advokata Srbije sa obustavom rada, koji su posledica diskriminatornih odredaba zakona u vezi javnih beležnika, a kojima su:

-povređena načela vladavine prava,

-narušena prava građana na zaštitu od strane advokature kao samostalne i nezavisne službe,

-povređena načela zabrane diskriminacije, i

-uveden monopol javnih beležnika na sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti kao i drugih ugovora, zbog kojih je Ustavni sud bio dužan da sam pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti ovih propisa i bez posebno podnetih inicijativa i odluči u hitnom postupku, kao i što je i prejudicirala moguću odluku Ustavnog suda po podnetim inicijativama. Skretanje pažnje advokatima Srbije da napred istaknuti razlozi protesta i obustava rada advokata predstavlja „svojevrsni pritisak na Ustavni sud“, a ne reagovanje u vezi donošenja neustavnih zakona po predlogu izvršne i odluci zakonodavne vlasti zbog grube povrede Ustava, pokazuje da Ustavni sud ne postupa u skladu sa ovlašćenjima koja su mu poverena Ustavom Republike Srbije, niti vrši Ustavom mu poverene zadatke! Sve ovo posebno imajući u vidu saopštenje sudija Ustavnog suda koje je objavljeno na internet stranici tog suda da stavovi koje je predsednica Ustavnog suda iznela u javnosti, nisu stavovi sudija tog suda usvojeni na sednici sudija Ustavnog suda.

8.Sve informacije o aktivnostima advokatskih komora i odlukama koje donose organi komora objavljivati redovno na internet stranicama Advokatske komore Srbije, advokatskih komora u njenom sastavu i na www.protestadvokata.org.

9.Pozivaju se sve advokatske komore u Srbiji da redovno organizuju okupljanja advokata radi upoznavanja članstva i javnosti sa razlozima, ciljevima i tokom protesta.

10.Predlaže se svim advokatskim komorama u Srbiji da najmanje jednom nedeljno organizuju tribine radi razmatranja najaktuelnijih pitanja uz učešće advokata i najuglednijih predstavnika profesije i istaknutih intelektualaca u regionu.

11.U cilju probijanja medijske blokade i upoznavanja članova advokatske komore i javnosti sa razlozima, ciljevima i tokom protesta organizovati nastupe predsednika advokatskih komora u lokalnim sredstvima javnog informisanja, kao i štampati vanredni broj magazina „Advokat“ na novinskoj hartiji i u povećanom tiražu koji će se kao besplatan primerak deliti članovima komore i građanima Srbije.

12.Uspostaviti kontakt sa Udruženjem banaka, Udruženjem agencija za promet nepokretnosti, Privrednom komorom i drugim strukovnim udruženjima čiji članovi trpe posledice neustavnih zakona, kao i sa neizabranim kandidatima za javne beležnike radi analize mogućih oblika saradnje i udruženog delovanja.

 

 

Predsednik Advokatske komore Srbije

Dragoljub Đorđević, advokat

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.