ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ПОТОКУ ИВАК

IVAK2Општина Смедеревска Паланка објавила је Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за Радове на реконструкцији постојећег система за одбрану од поплава насеља Смедеревска Паланка-Ивак.

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: радова на реконструкцији постојећег система за одбрану од поплава насеља Смедеревска Паланка-Ивак, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације.

Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу наручиоца – Општина Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25, 11420, Смедеревска Паланка, сваког радног дана од 07 до 15 часова, и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – јавна набавка радова – Набавка радова на реконструкцији постојећег система за одбрану од поплава насеља Смедеревска Паланка-Ивак, редни број ЈН 3/2016“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 12.08.2016. године до 10,00 часова, а конкурсна докуметацијаможе се преузети са сајта општине Смедеревска Паланка.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *