REKONSTRUKCIJA SISTEMA ZA ODBRANU OD POPLAVA NA POTOKU IVAK

IVAK2Opština Smederevska Palanka objavila je Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke  za Radove na rekonstrukciji postojećeg sistema za odbranu od poplava naselja Smederevska Palanka-Ivak.

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: radova na rekonstrukciji postojećeg sistema za odbranu od poplava naselja Smederevska Palanka-Ivak, prema tehničkoj dokumentaciji i predmeru koji predstavlja sastavni deo konkursne dokumentacije.

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte, na adresu naručioca – Opština Smederevska Palanka, Vuka Karadžića 25, 11420, Smederevska Palanka, svakog radnog dana od 07 do 15 časova, i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti sa naznakom – „PONUDA – NE OTVARATI – javna nabavka radova – Nabavka radova na rekonstrukciji postojećeg sistema za odbranu od poplava naselja Smederevska Palanka-Ivak, redni broj JN 3/2016“.

Ponuđač je dužan da na koverti naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 12.08.2016. godine do 10,00 časova, a konkursna dokumetacijamože se preuzeti sa sajta opštine Smederevska Palanka.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.