Republička izborna komisija donela Rešenje o prekidu svih izbornih radnji dok traje Vanredno stanje u Srbiji

Republička izborna komisija donela je Rešenje o prekidu svih izbornih radnji dok traje Vanredno stanje u Srbiji, koje objavljujemo:

Na osnovu člana 34. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35/00, 57/03 – odluka US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – odluka US, 36/11 i 12/20), člana 100. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) i člana 5. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj __/20),

                 Republička izborna komisija, na sednici održanoj 16. marta 2020. godine, donela je

R E Š E NJ E

O PREKIDU SVIH IZBORNIH RADNJI U SPROVOĐENJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIH ZA 26. APRIL 2020. GODINE

                 1. Prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 26. april 2020. godine, dok važi Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj __/20).

                 2. Prestaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ovog rešenja, utvrđeni Zakonom o izboru narodnih poslanika, Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i Uputstvom za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 26. april 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 20/20).

                 3. Novi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine biće utvrđeni u skladu sa vremenom nastavka sprovođenja izbornih radnji koje će biti ustanovljeno odlukom o prestanku vanrednog stanja, kada se za to steknu uslovi.

                 4. Sve do sada preduzete izborne radnje u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ove odluke ostaju na pravnoj snazi.

                 5. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O b r a z l o ž e nj e

                 Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koju su 15. marta 2020. godine doneli zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.

                 Vlada je, na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, 16. marta 2020. godine donela Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja. Uredba je stupila na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, 16. marta 2020. godine.

                 Članom 5. navedene uredbe propisano je da se njenim stupanjem na snagu prekidaju sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova koji su raspisani za 26. april 2020. godine i da će vreme nastavka sprovođenja izbornih radnji biti ustanovljeno odlukom o prestanku vanrednog stanja, kada se za to steknu uslovi.

                 U skladu sa navedenim, Republička izborna komisija, kao organ koji sprovodi postupak izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, donosi rešenje o prekidu izbornih radnji, za vreme dok traje vanredno stanje, s tim da će se izborni proces, uključujući i rokove za vršenje izbornih radnji, nastaviti u skladu sa odlukom o prestanku vanrednog stanja, što će biti uređeno posebnim aktom Republičke izborne komisije.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa donošenja Rešenja.

02 Broj:

U Beogradu, 16. marta 2020. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

                                                                                   PREDSEDNIK

                                                                   Vladimir Dimitrijević

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.