Saopštenje Advokatske komore Srbije povodom više javno izrečenih komentara visokih zvaničnika o radu Zaštitnika građana Saše Jankovića

Sasa-JankovicAdvokatska komora Srbije povodom više javno izrečenih komentara visokih zvaničnika o radu Zaštitnika građana Saše Jankovića, izdaje

SAOPŠTENJE

Polazeći od Ustavom Republike Srbije utvrđenog položaja Zaštitnika građana, Advokatska komora Srbije ukazuje:

-da je Zaštitnik građana samostalan i nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave,

-da su organi državne uprave čiji rad kontroliše, dužni da sarađuju sa Zaštitnikom građana i da mu omoguće pristup prostorijama i podacima kojima raspolažu, a koji su od značaja za postupak koji ovaj državni organ vodi, bez obzira na stepen njihove tajnosti, kao i da mu pruže sve tražene podatke i informacije,

-da niko nema pravo da utiče na njegov rad i postupanje,

-da omalovažavanje rada Zaštitnika građana i neprimerena, na činjenicama i dokazima nezasnovana kritika postupanja u svakom konkretnom predmetu, predstavlja nedopustiv i nezakonit pritisak usmeren ka ometanju i/ili sprečavanju ovog nezavisnog državnog organa za izvršenje njegovih Ustavom i zakonom propisanih zadataka.

Advokatura Srbije posebno ukazuje da samo zakonito, savesno i odgovorno postupanje svih državnih organa sveukupno i svakog od njih pojedinačno u okviru Ustavom i zakonima utvrđene nadležnosti, predstavlja put ka ostvarenju principa vladavine prava. zaštiti ljudskih prava i pravnoj sigurnosti građana. Neprihvatljivo je bilo kakvo polemisanje između državnih organa sa Zaštitnikom građana preko sredstava javnog informisanja vezano za postupanje Zaštitnika građana u konkretnim predmetima. Zaštitnik građana je dužan da izvrši svoju kontrolnu funkciju i državni organi su dužni da mu pruže sve podatke koje poseduju i koji su neophodni za ostvarivanje njegovog kontrolnog i preventivnog delovanja. Samo tako se mogu utvrditi eventulni propusti u radu određenog državnog organa koji su doveli do kršenja prava građana. kao i njihovi uzroci.

Poštovanje uloge i nadležnosti samostalnih i nezavisnih državnih organa i obezbeđenje uslova da oni nepristrasno, etično, stručno i delotvorno vrše svoje Ustavom i zakonom propisane zadatke predstavlja dokaz demokratičnosti jednog društva.

Advokatska komora Srbije će, imajući u vidu svoj ustavni položaj i zadatak, stalno i principijelno insistirati na zakonitom postupanju svih državnih organa u okviru poverenih im funkcija.

 

Predsednik Advokatske komore Srbije

Dragoljub Đorđević. advokat

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.