Saopštenje Udruženje žena „Femina“: STUPILA NA SNAGU KONVENCIJA PROTIV NASILJA PREMA ŽENAMA  

femina-logoKonvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), doneta u Istanbulu 11. maja 2011. godine, stupila je na snagu 1. avgusta 2014. godine na nivou država članica Saveta Evrope. Konvenciju je do sada ratifikovalo 13 država, a potpisale 23 države. Naša zemlja ju je ratifikovala 31. oktobra 2013. godine usvajanjem Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Time se i naša država zajedno sa ostalim obavezala na primenu ovog dokumenta.

Konvencija predviđa prevenciju, zaštitu i podršku žrtvama, gonjenje i kažnjavanje kada su u pitanju različiti oblici nasilja nad ženama.

Prevencija podrazumeva sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici kako bi se spasili mnogi životi i smanjila ljudska patnja. Konvencija navodi zahteve za vlade država, uključujući obuku profesionalaca koji dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja, saradnju sa NVO i uključivanje medija i privatnog sektora u iskorenjivanje stereotipa i predrasuda o ženama. Pored države, važno je da se svaki pojedinac suprostavi rodnim stereotipima, štetnim običajnim i tradicionalnim praksama i diskriminaciji žena.

Konvencija teži da žrtvama i svedocima nasilja pruži zaštitu i podršku, što uključuje intervenciju policije i zaštitu putem opštih i specijalizovanih usluga podrške, kao što su sigurne kuće, SOS telefoni, krizni centri za žene koje su preživele seksualno nasilje i slično. Konvencija naglašava da je važno da žene sa iskustvom nasilja imaju pristup relevantnim informacijama o dostupnim uslugama podrške i zaštite.

Pošto Konvencija prepoznaje različite oblike nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Konvencija zahteva da oni treba da budu kažnjivi zakonom, to znači da države potpisnice treba da u svoje zakonodavstvo uvedu nova krivična dela kao što su psihičko nasilje, proganjanje, genitalno sakaćenje žena, prisilni brak, prisilni pobačaj i sterilizacija. Konvencija takođe zahteva procenu rizika, postojanje hitnih mera zaštite, postupke po službenoj dužnosti i delotvorne i srazmerne sankcije, koje odvraćaju od vršenja krivičnih dela.

Način, brzina usklađivanja zakonodavstva sa Konvencijom, efikasnost i efektivnost u njenoj primeni svake države ponaosob, čini još jedan važan aspekt primene Konvencije u praksi. U tom smislu Konvencija predviđa i mehanizme za redovno praćenje na koji način države poštuju svoje obaveze koje su preuzele ratifikacijom Konvencije.

Donošenje Istanbulske konvencije važan je korak, ali i podsetnik koliko još toga treba da bude učinjeno da bi se poboljšao položaj žena i njihove dece koja su preživela nasilje. U Srbiji se od 2013. godine vodi kampanja „POTPISUJEM.org“ (www.potpisujem.org) za punu primenu ove Konvencije, a kampanju sprovodi Autonomni ženski centar u partnerstvu sa nekoliko organizacija, a u saradnji sa Mrežom Žene protiv nasilja.

Udruženje žena “Femina” podržava zahteve kampanje.

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.