Obaveštenje: „KYUNGSHIN“ PODNEO ZAHTEV ZA PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU POVODOM IZGRADNJE NOVE FABRIKE

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i stambene poslove obaveštava javnost da je nosilac projekta „Kyungshin“ d.o.o Beograd, podneo zahtev  Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i stambene poslove Opštinske uprave Opštine Smederevska Palanka za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „Proizvodnja žičanih konektora i štampanih ploča za auto industriju”  KO Stojačak, Opština Smederevska Palanka.

U roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovani organi, organizacije i zainteresovana javnost, može izvršiti uvid u dokumentaciju i dostaviti mišljenja o podnetom zahtevu predmetnog projekta na životnu sredinu.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTI NE SMEDEREVSKA PALANKA

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne istambene poslove

Na osnovu člana 10. stava 1. i 4. i člana 29. stava 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09)

Smederevska Palanka, 21.04.2020. godine

Objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

O podnetom zahtevu „Kyungshin cable Europe“ d.o.o Beograd, ul. Makedonska br.30, Beograd, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „Proizvodnja žičanih konektora i štampanih ploča za auto industriju” na kp. br. 91/1 KO Stojačak, Opština Smederevska Palanka

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Kyungshin““ d.o.o Beograd, ul. Makedonska br.30, Beograd podneo zahtev pod br. 501-61/2020-XIII/3 od 21.04.2020. godine Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i stambene posloveOpštinske uprave Opštine Smederevska Palanka za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Proizvodnja žičanih konektora i štampanih ploča za auto industriju” na kp. br. 91/1 KO Stojačak, Opština Smederevska Palanka

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama odeljenja za imovinsko-pravne, stambeno-komunalne, građevinske i urbanističke poslove (soba 213), Opštine Smederevska Palanka, u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, svakog radnog dana u vremenu od 07-15,00 časova, a na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09).

U roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovani organi, organizacije i zainteresovana javnost, može izvršiti uvid u dokumentaciju i dostaviti mišljenja o podnetom zahtevu predmetnog projekta na životnu sredinu.

Obrađivač :                      NAČELNIK ODELJENJA:

Momčilo Gecić               Jovana Pantelejić

Post navigation

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.