Odgovor Advokatske komore Srbije ministru Selakoviću

310233_1Gospodine Ministre,

Advokatska komora Srbije je posle 36 dana od početka protesta prvi put dobila izjavu o spremnosti Ministarstva pravde da se pokrene postupak izmena Zakona o javnom beležništvu i seta pratećih zakona na sastanku održanom 23.10.2014. Advokatska komora Srbije je, do davanja ovog odgovora bila u stalnom zasedanju kako bi dala jasan i precizan odgovor u vezi podnetog predloga dobijenog sa Vaše strane.

U tom smislu Vas obaveštavamo:

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I SET PRATEĆIH ZAKONA

U pogledu Vašeg predloga vezano za izmene Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti sa žaljenjem moramo da konstatujemo da predložene izmene ne predstavljaju bitnu promenu suštine Zakona o javnom beležništvu.

Ponudu Ministarstva pravde predatu Advokatskoj komori Srbije dana 23.10.2014. godine smatramo neprihvatljivom, jer su predložene izmene odredaba Zakona o javnom  beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti i dalje diskriminatorne u odnosu na advokaturu i nije otklonjeno ograničenje prava građana na samostalno zaključivanje pravnih poslova. Ministarstvo pravde se u svojoj ponudi o izmeni  Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti uopšte nije izjasnilo o dostavljenim predlozima Advokatske komore Srbije od 12.10.2014. godine, odnosno 13.10.2014. godine. Na  osnovu ponude Ministarstva pravde u tački 2.  javni beležnici i dalje zadržavaju ovlašćenje za sačinjavanje ugovora o prometu nepokretnosti i drugih isprava dok se građanima i advokaturi samo deklaratorno daje to pravo.

Izmene u ponudi i dalje podrazumevaju da se ugovori o prometu nepokretnosti sačinjavaju u formi javnobeležničkog zapisa koje isključivo sačinjava javni beležnik.

Dakle, ugovor koji sačini građanin ili advokat ne može u svom izvornom tekstu i obliku proći put od privatne do javne isprave. Ugovor koji sačini građanin ili advokat ne proizvodi pravno dejstvo (ništav je). Takav ugovor gubi svoju originalnu formu jer nema mogućnosti da se izvrši samo overa potpisa (legalizacija) i mora da prođe proceduru solemnizacije koja podrazumeva da javni beležnik TAKAV UGOVOR mora ponovo da sačini u formi javnobeležničkog zapisa.

Pozivamo Ministarstvo pravde da prouči ponovo predloge izmena ZOJB i ostalih zakona obuhvaćenih predlogom AK Srbije od dana 12.10.2014. godine, u kojima su postojeća zakonska rešenja usklađena i sa Ustavom RS i sa važećim materijalnim propisima pa je na taj način otklonjena urušenost pravnog sistema i vladavine prava.

U dostavljenim predlozima za izmene zakona AK Srbije postavljeni su Osnovi za otklanjanje nastalih povreda Ustava Republike Srbije i urušenosti pravnog sistema:

– da je advokatura samostalna i nezavisna služba koja pruža pravnu pomoć i kao takva ima pravo na sastavljanje pravnih poslova ,

– da građani, odnosno, fizička lica imaju pravo da u sferi privatnog prava samostalno odlučuju u zaključivanju pravnih poslova, kao i da slobodno odlučuju kome će se obratiti za pružanje pravne pomoći i

– poštovanje nezavisnosti sudske vlasti.

Predlog AK Srbije koji se odnosi na solemnizaciju podrazumeva da sve privatne isprave mogu biti solemnizovane i to tako što javni beležnik sastavlja poseban javnobleženički akt koji se dodaje privatnoj ispravi i čini njen sastavni deo. Navedeno znači da ugovor sačinjen od strane građana ili advokata ostaje u svojoj originalnoj formi a javni beležnik u postupku solemnizacije tom ugovoru dodaje, odnosno, povezuje sa tim ugovorom poseban akt kojim potvrđuje sadržinu privatne isprave.

Posebno se ukazuje na predlog AK Srbije o vraćanju, u punom obimu, u pravni sistem države overe privatnih isprava (legalizacija) jer je takva forma podržana u materijalnim propisima Republike Srbije.

I pored detaljne analize ne možemo da pronađemo u uporednom pozitivnom pravu pravno utemeljenje za predloženu izmenu (od strane Ministarstva pravde)  zakonskog rešenja da ugovori o prometu nepokretnosti imaju snagu javne isprave. Ovakvim predloženim rešenjem Ministarstva pravde se stavljaju van snage odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

POREZI I DOPRINOSI

Ponuda vezano za paušalne obveznike poreza i doprinosa u advokaturi gledajući uopšteno i generalno je prihvatljiva uz uslov da se predlog odnosi na celu 2014. godinu, s obzirom da ponuda nije bila precizirana od kada bi se taj dogovor primenjivao i da li bi  se na sredstva koja su više uplaćena od strane pojedinih advokata primenjivala kamata koju Poreska uprava primenjuje u pogledu dugovanja poreskih obveznika.

Imajući u vidu probleme koje u komunikaciji sa Vama imamo, a posebno u pogledu poštovanja onog što je izgovoreno za ovaj deo smatramo neophodnim da isti bude potpisan od strane Ministra finansija u čijem resoru se nalazi i Poreska uprava Srbije.

Vaš predlog u formi ponude, zasnivate na navodno postignutom dogovoru  02.07.2014. godine između  predstavnika Ministarstva  i advokature Srbije da poreske obaveze paušalnog oporezivanja advokata u 2014. godini ne mogu biti veće od 41,17 %, kao i da zatim primenom korektivnih faktora konačno povećanje poreza u 2014. godini ne može biti veće od 10 %. Podsećamo Vas da na tom sastanku nije zapravo postignut nikakav dogovor, jer:

-Advokatura nikada nije prihvatila povećanje poreskih obaveza u tekućoj godini za 41,17 %, jer je upravo obustava rada protest protiv takvog enormnog i neosnovanog povećavanja poreskih obaveza,

-Na istom sastanku postignut  je jedini dogovor o formiranju radne grupe, sa po tri predstavnika svake strane za pregovore, radi rešavanju poreskih obaveza advokata. Inače, da je postignut dogovor po pitanju poreskih obaveza advokata zašto bi se formirala radna grupa sa zadatkom da postigne takav dogovor,

-Tačno je da ste Vi na tom sastanku izneli ideju da se u 2014. godini iznađu korektivni faktori, kojim bi se umanjila povećanja po Uredbi od 41,17 %, sa obrazloženjem da  je tržišna situacija advokata u 2014. godini nepovoljnija u odnosu na 2013. godinu.

-Jedino na tom sastanku postignuta je saglasna konstatacija da su tržišni uslovi rada advokata u 2014.godini nepovoljniji od 2013.godine, što bi u objektivnom i fer procenjivanju  trebalo da zatvori temu povećanja poreskih obaveza advokata u 2014.godini, a da otvori temu  smanjenja poreskih obaveza.

Na Vaš predlog Advokatska komora Srbije se izjašnjava da poreske obaveze svih advokata u 2014. godini ne mogu biti veće od 10 % u odnosu na fiskalne obaveze advokata (porezi i doprinosi), DA ĆE PRIHVATITI VAŠU PONUDU, uz sledeće uslove:

1.Da  fiskalne obaveze (porezi i doprinosi) za sve advokate u Srbiji ne mogu biti veće od 10 % za celu 2014. godinu u odnosu na fiskalne obaveze ovih poreskih obveznika koje su utvrđene za 2013. godinu;

2.Da se ukinu sve sprovedene izvršne radnje, po osnovu izdatih akontacionih poreskih rešenja za 2014. godinu;

3.Da se svim advokatima povrati status mirovanja poreskog duga, u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl.glasnik RS”, br. 119/2012), s obzirom da su akontaciona rešenja za 2014. godinu ovim sporazumom stavljaju van snage.

4.Da se izvrši revizija obračuna kamate po proknjiženim poreskim rešenjima za 2014.  godinu, s obzirom da će ovim sporazumom taj obračun biti u suprotnosti sa poreskim obavezama advokatima koje će biti utvrđene u skladu sa ovim sporazumom.

Zbog našeg uverenja da je Vaša ponuda iskrena, očekujemo da ćete prihvatiti naše uslove, koji ne predstavljaju nove zahteve, već neophodno preciziranje, zbog upravo izostanka vašeg preciziranja ponude.

Pored navedenog, predlažemo da poreske obaveze advokata za 2015.godinu ostanu na nivou postignitog dogovora za 2014.godinu, uvažavajući činjenice:

-Da su poreska rešenja, sada za polaznu 2013. godinu, bila precenjena, i da će poreska rešenja za 2014.godinu biti ipak veća u odnosu na 2013. godinu za 10 %, iako su tržišni uslovu u 2014. godini daleko nepovoljniji od prethodne godine (reforme pravosuđa, preseljenja sudova i predmeta, obustava rada advokata, smanjenje plata i penzija i dr.)

-Da je neophodno da advokati, ali i svi drugi poreski obveznici moraju da, na kraju ove fiskalne godine, znaju svoje poreske obaveze za narednu godinu, kako bi mogli odlučiti da u narednim rokovima planiraju i opredele svoj status poreskog obveznika, svesni da je za izradu novih sistemskih rešenja paušalnog oporezivanja potrebno bar šest meseci ili čak i cela godina. Podsećamo da je ovo između ostalog utvrđeno i važećim propisima u oblasti poreske politike.

Ističemo da se advokati u 2014.godini nalaze u izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji, zbog pogoršanih tržišnih uslova, povećanih poreskih obaveza, smanjenja prihoda, kao i zbog ukinute zdravstvene zaštite. Advokatima koji nisu mogli da plate doprinos za zdravstveno osiguranje ukinuta je zdravstvena zaštita, iako je zdravstveno osiguranje po članu 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju obavezno, bez značaja da li je doprinos za zdravstveno osiguranje  plaćen ili ne, jer će ista obaveza biti  naplaćena sa kamatom, redovnim ili prinudnim putem. Mnogi advokati koji nisu mogli da overe zdravstvene knjižice zbog nemogućnosti plaćanja enormnih doprinosa, plaćali su privatnu lekarsku praksu i kupovali lekove bez participacije, a paradoks je da za tu štetu koju su imali u lečenju, moraju da trpe i novu, plaćanjem uvećanih doprinosa za kamatu i naknade za prinudnu naplatu.

Advokatska komora Srbije je putem mejla Ministarstvu pravde dana 12.10.2014. godine, kao i putem pisarnice dana 13.10.2014. godine, dostavila sve predloge za izmenu zakona iz Odluke Skupštine Advokatske komore Srbije o protestu sa obustavom rada advokata od 13.09.2014.godine i Kongresa advokata Srbije od 08.10.2014.

Istovremeno Vas obaveštavamo da se protest advokata nastavlja.

 

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Dragoljub Đorđević, advokat

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.