ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Одговор Адвокатске коморе Србије министру Селаковићу

310233_1Господине Министре,

Адвокатска комора Србије је после 36 дана од почетка протеста први пут добила изјаву о спремности Министарства правде да се покрене поступак измена Закона о јавном бележништву и сета пратећих закона на састанку одржаном 23.10.2014. Адвокатска комора Србије је, до давања овог одговора била у сталном заседању како би дала јасан и прецизан одговор у вези поднетог предлога добијеног са Ваше стране.

У том смислу Вас обавештавамо:

ЗАКОН О ЈАВНОМ БЕЛЕЖНИШТВУ И СЕТ ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

У погледу Вашег предлога везано за измене Закона о јавном бележништву и Закона о промету непокретности са жаљењем морамо да констатујемо да предложене измене не представљају битну промену суштине Закона о јавном бележништву.

Понуду Министарства правде предату Адвокатској комори Србије дана 23.10.2014. године сматрамо неприхватљивом, јер су предложене измене одредаба Закона о јавном  бележништву и Закона о промету непокретности и даље дискриминаторне у односу на адвокатуру и није отклоњено ограничење права грађана на самостално закључивање правних послова. Министарство правде се у својој понуди о измени  Закона о јавном бележништву и Закона о промету непокретности уопште није изјаснило о достављеним предлозима Адвокатске коморе Србије од 12.10.2014. године, односно 13.10.2014. године. На  основу понуде Министарства правде у тачки 2.  јавни бележници и даље задржавају овлашћење за сачињавање уговора о промету непокретности и других исправа док се грађанима и адвокатури само деклараторно даје то право.

Измене у понуди и даље подразумевају да се уговори о промету непокретности сачињавају у форми јавнобележничког записа које искључиво сачињава јавни бележник.

Дакле, уговор који сачини грађанин или адвокат не може у свом изворном тексту и облику проћи пут од приватне до јавне исправе. Уговор који сачини грађанин или адвокат не производи правно дејство (ништав је). Такав уговор губи своју оригиналну форму јер нема могућности да се изврши само овера потписа (легализација) и мора да прође процедуру солемнизације која подразумева да јавни бележник ТАКАВ УГОВОР мора поново да сачини у форми јавнобележничког записа.

Позивамо Министарство правде да проучи поново предлоге измена ЗОЈБ и осталих закона обухваћених предлогом АК Србије од дана 12.10.2014. године, у којима су постојећа законска решења усклађена и са Уставом РС и са важећим материјалним прописима па је на тај начин отклоњена урушеност правног система и владавине права.

У достављеним предлозима за измене закона АК Србије постављени су Основи за отклањање насталих повреда Устава Републике Србије и урушености правног система:

– да је адвокатура самостална и независна служба која пружа правну помоћ и као таква има право на састављање правних послова ,

– да грађани, односно, физичка лица имају право да у сфери приватног права самостално одлучују у закључивању правних послова, као и да слободно одлучују коме ће се обратити за пружање правне помоћи и

– поштовање независности судске власти.

Предлог АК Србије који се односи на солемнизацију подразумева да све приватне исправе могу бити солемнизоване и то тако што јавни бележник саставља посебан јавноблеженички акт који се додаје приватној исправи и чини њен саставни део. Наведено значи да уговор сачињен од стране грађана или адвоката остаје у својој оригиналној форми а јавни бележник у поступку солемнизације том уговору додаје, односно, повезује са тим уговором посебан акт којим потврђује садржину приватне исправе.

Посебно се указује на предлог АК Србије о враћању, у пуном обиму, у правни систем државе овере приватних исправа (легализација) јер је таква форма подржана у материјалним прописима Републике Србије.

И поред детаљне анализе не можемо да пронађемо у упоредном позитивном праву правно утемељење за предложену измену (од стране Министарства правде)  законског решења да уговори о промету непокретности имају снагу јавне исправе. Оваквим предложеним решењем Министарства правде се стављају ван снаге одредбе Закона о облигационим односима.

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Понуда везано за паушалне обвезнике пореза и доприноса у адвокатури гледајући уопштено и генерално је прихватљива уз услов да се предлог односи на целу 2014. годину, с обзиром да понуда није била прецизирана од када би се тај договор примењивао и да ли би  се на средства која су више уплаћена од стране појединих адвоката примењивала камата коју Пореска управа примењује у погледу дуговања пореских обвезника.

Имајући у виду проблеме које у комуникацији са Вама имамо, а посебно у погледу поштовања оног што је изговорено за овај део сматрамо неопходним да исти буде потписан од стране Министра финансија у чијем ресору се налази и Пореска управа Србије.

Ваш предлог у форми понуде, заснивате на наводно постигнутом договору  02.07.2014. године између  представника Министарства  и адвокатуре Србије да пореске обавезе паушалног опорезивања адвоката у 2014. години не могу бити веће од 41,17 %, као и да затим применом корективних фактора коначно повећање пореза у 2014. години не може бити веће од 10 %. Подсећамо Вас да на том састанку није заправо постигнут никакав договор, јер:

-Адвокатура никада није прихватила повећање пореских обавеза у текућој години за 41,17 %, јер је управо обустава рада протест против таквог енормног и неоснованог повећавања пореских обавеза,

-На истом састанку постигнут  је једини договор о формирању радне групе, са по три представника сваке стране за преговоре, ради решавању пореских обавеза адвоката. Иначе, да је постигнут договор по питању пореских обавеза адвоката зашто би се формирала радна група са задатком да постигне такав договор,

-Тачно је да сте Ви на том састанку изнели идеју да се у 2014. години изнађу корективни фактори, којим би се умањила повећања по Уредби од 41,17 %, са образложењем да  је тржишна ситуација адвоката у 2014. години неповољнија у односу на 2013. годину.

-Једино на том састанку постигнута је сагласна констатација да су тржишни услови рада адвоката у 2014.години неповољнији од 2013.године, што би у објективном и фер процењивању  требало да затвори тему повећања пореских обавеза адвоката у 2014.години, а да отвори тему  смањења пореских обавеза.

На Ваш предлог Адвокатска комора Србије се изјашњава да пореске обавезе свих адвоката у 2014. години не могу бити веће од 10 % у односу на фискалне обавезе адвоката (порези и доприноси), ДА ЋЕ ПРИХВАТИТИ ВАШУ ПОНУДУ, уз следеће услове:

1.Да  фискалне обавезе (порези и доприноси) за све адвокате у Србији не могу бити веће од 10 % за целу 2014. годину у односу на фискалне обавезе ових пореских обвезника које су утврђене за 2013. годину;

2.Да се укину све спроведене извршне радње, по основу издатих аконтационих пореских решења за 2014. годину;

3.Да се свим адвокатима поврати статус мировања пореског дуга, у складу са Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Сл.гласник РС”, бр. 119/2012), с обзиром да су аконтациона решења за 2014. годину овим споразумом стављају ван снаге.

4.Да се изврши ревизија обрачуна камате по прокњиженим пореским решењима за 2014.  годину, с обзиром да ће овим споразумом тај обрачун бити у супротности са пореским обавезама адвокатима које ће бити утврђене у складу са овим споразумом.

Због нашег уверења да је Ваша понуда искрена, очекујемо да ћете прихватити наше услове, који не представљају нове захтеве, већ неопходно прецизирање, због управо изостанка вашег прецизирања понуде.

Поред наведеног, предлажемо да пореске обавезе адвоката за 2015.годину остану на нивоу постигнитог договора за 2014.годину, уважавајући чињенице:

-Да су пореска решења, сада за полазну 2013. годину, била прецењена, и да ће пореска решења за 2014.годину бити ипак већа у односу на 2013. годину за 10 %, иако су тржишни услову у 2014. години далеко неповољнији од претходне године (реформе правосуђа, пресељења судова и предмета, обустава рада адвоката, смањење плата и пензија и др.)

-Да је неопходно да адвокати, али и сви други порески обвезници морају да, на крају ове фискалне године, знају своје пореске обавезе за наредну годину, како би могли одлучити да у наредним роковима планирају и определе свој статус пореског обвезника, свесни да је за израду нових системских решења паушалног опорезивања потребно бар шест месеци или чак и цела година. Подсећамо да је ово између осталог утврђено и важећим прописима у области пореске политике.

Истичемо да се адвокати у 2014.години налазе у изузетно тешкој економској ситуацији, због погоршаних тржишних услова, повећаних пореских обавеза, смањења прихода, као и због укинуте здравствене заштите. Адвокатима који нису могли да плате допринос за здравствено осигурање укинута је здравствена заштита, иако је здравствено осигурање по члану 2. Закона о здравственом осигурању обавезно, без значаја да ли је допринос за здравствено осигурање  плаћен или не, јер ће иста обавеза бити  наплаћена са каматом, редовним или принудним путем. Многи адвокати који нису могли да овере здравствене књижице због немогућности плаћања енормних доприноса, плаћали су приватну лекарску праксу и куповали лекове без партиципације, а парадокс је да за ту штету коју су имали у лечењу, морају да трпе и нову, плаћањем увећаних доприноса за камату и накнаде за принудну наплату.

Адвокатска комора Србије је путем мејла Министарству правде дана 12.10.2014. године, као и путем писарнице дана 13.10.2014. године, доставила све предлоге за измену закона из Одлуке Скупштине Адвокатске коморе Србије о протесту са обуставом рада адвоката од 13.09.2014.године и Конгреса адвоката Србије од 08.10.2014.

Истовремено Вас обавештавамо да се протест адвоката наставља.

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Драгољуб Ђорђевић, адвокат

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *