Opština S. Palanka objavila odluku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

Baby getting out of the tube

Baby getting out of the tube

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom («Sl. glasnik RS», br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi («Sl. glasnik RS», br. 129/2007 i 83/2014 – dr. Zakon) i člana 39. Statuta Opštine Smederevska Palanka («Međuopštinski službeni list», br. 30/08, 15/09, 8/11 i 28/14),

Skupština opštine Smederevska Palanka je na sednici održanoj 02. marta 2016. godine donela

O D L U K U

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PPABA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNjU I TROŠKOVA PRIPREME ZA VANTELESNU OPLODNjU

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način ostvarivanja prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i troškova za pripremu za vantelesnu oplodnju (analize, testovi, troškovi putovanja i sl.) koji se finansiraju iz buceta Opštine Smederevska Palanka.

Član 2.

Pravo na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju mogu da ostvare parovi koji su, do grenutka podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na naknadu troškova koja se isplaćuju iz sredstava budžeta Opštine, bez uspeha imali dva pokušaja vantelesne oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i parovi koji su odbijeni od strane Republičke komisije a prema medicinskom nalazu vantelesna oplodnja je jedini način da dođu do željene trudnoće.

Pravo na naknadu troškova pripreme za vantelesnu oplodnju (analize, testovi, putni troškovi) imaju parovi koji su već imali jedan bezuspešan pokušaj van telesne oplodnje na teret sredstava socijalnog zdravstvenog osiguranja, a ispunjavaju uslove za još jedan pokušaj o trošku Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu ili da pacijentkinja nije bila upućivana na vantelesnu oplodnju o trošku Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu a da je prema medicinskom nalazu to jedini način da dođe do željene trudnoće.

Član 3.

Pravo na naknadu troškova iz člana 2. ove Odluke par može da ostvari uz kumulativnu ispunjenost sledećih uslova:

 • da žena, u momentu podnošenja zahteva nije navršila 42 godine, odnosno 40. godina ukoliko je već imala jedan bezuspešan pokušaj vantelesne

oplodnje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja ili nije upućivana na vantelesnu oplodnju;

 • da par ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Opštine Smedereska Palanka najmanje 3 godine, pre podnošenja zahteva;
 • da je po Odluci Republičke stručne komisije par bio uključen u postupak vantelesne oplodnje bez uspeha u prethodna dva pokušaja iz sredstava budžeta Republike Srbije ili da žena nije bila upućivana na vantelesnu oplodnju o trošku Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje a da je prema medicinskom nalazu to jedini način da dođe do željene trudnoće ili je par imao jedan neuspešan pokušaj o trošku Republičkog zavoda za zdravsgvenu zaštitu ili je par odbijen od strane Republičke komisije a prema medicinskom nalazu vantelesna oplodnja je jedini način da dođu do željene trudnoće;
 • da par ispunjava zdravstvene kriterijume koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstava zdravlja za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju.

Član 4.

Zahtev se, na propisanom obrascu, podnosi stručnoj Komisiji koju obrazuje Opštinsko veće Opštine Smederevska Palanka.

Komisiju čine 3 člana i to 2 člana, lekara specijalista ginekologije i 1 predstavnik lokalne samouprave.

Član 5.

Uz zahtev za ostvarivanje prava podnosilac zahteva prilaže:

 • izvod iz matične knjige venčanih ili overenu izjavu dva svedoka da par živi u vanbračnoj zajednici,
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije za oba partnera,
 • uverenje o prebivalištu za oba partnera,
 • fotokopija medicinske dokumentacije za oba partanera (član 3. stav 1. alineja 3. Odluke),
 • potvrdu ovlašćene zdravstvene ustanove da je par uključen u postupak vantelesne oplodnje.

Član 6.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava utvrđuje Komisija iz člana 4. ove Odluke, koja nakon razmatranja prispelih zahteva utvrđuje redosled prvenstva prava i dostavlja listu Opštinskom veću Opštine Smederevska Palanka.

Odluku o dodeli sredstava donosi Opštinsko veće.

Član 7.

Komisija radi na sednicama, a na osnovu Poslovnika koji donosi.

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju obavlja Služba za skupštinske poslove.

Član 9.

Učešće u naknadi troškova za vantelesnu oplodnju utvrđuje se najviše do visine važeće cene usluga koja se priznaje za finansiranje programa za vantelesnu oplodnju na tereg sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje a visina naknade za priiremu za vantelesnu oplodnju utvrđuje se u iznosu od 50.000,00 – 70.000,00 dinara.

Član 10.

Sredstva za naknadu troškkova za vantelesnu oplodnju i pripremu za vantelesnu oplodnju obezbeđuju se u budžetu Opštine Smederevska Palanka.

Nakon donošenja Odluke Opštinskog veća, sredstva se uplaćuju na račun para koji je dužan da sredstva koristi namenski.

Dokaz o namenskom trošenju sredstava je račun zdravstvene ustanove u kojoj je sproveden postupak vantelesne oplodnje, koji je korisnik srdstava dužan da dos gavi Opštinskom veću najkasnije u roku od 6 meseci od dana irenosa sredstava korisniku.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Međuopštinskom službenom listu.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA Broj: 50-2/2016-02/2

U Smederevskoj Palanci, 02. marta 2016. godine

PREDSEDNIK Skupštine opštine Smederevska Palanka

Slavoljub Đurić, dipl. ekonomista, s.r.

 

 

***

Na osnovu Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i troškova pripreme za vantelesnu oplodnju,

Stručna komisija koju je obrazovalo Opštinsko veće Opštine Smederevska Palanka

OBAVEŠTAVA

Sve zainteresovane parove koji ispunjavaju opšte uslove propisane Odlukom da u roku od 10 dana (najkasnije do 16. aprila) mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i troškova pripreme za vantelesnu oplodnju Komisiji preko Službe za skupštinske poslove.

Uz zahtev, (koji se može preuzeti na internet stranici Opštine ili u Skupštinskoj službi kancelarija broj 217) zainteresovani parovi podnose:

 • izvod iz matične knjige venčanih ili overenu izjavu dva svedoka da par živi u vanbračnoj zajednici,
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije za oba partnera,
 • uverenje o prebivalištu za oba partnera
 • fotokopiju medicinske dokumentacije kojom raspolažu u momentu podnošenja zahteva uključujući i dokumentaciju o eventualnim ranijim pokušajima vantelesne oplodnje.

Napominjemo da prilikom podnošenja zahteva i raspoložive medicinske dokumentacije nije potrebno raditi nove analize obzirom da će Stručna komisija svakog podnosioca zahteva nakon pregledane dokumentacije obavestiti o radnjama koje treba preduzeti.

STRUČNA KOMISIJA

 

***

OPŠTINA SMEDEREVSKA PALANKA KOMISIJA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNjU I TROŠKOVA PRIPREME ZA VANTELESNU OPLODNjU

 

3AHTEV

ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNjU I TROŠKOVA PRIPREME ZA VANTELESNU OPLODNjU

Lični podaci žene:

Prezime
Ime
JMBG
Adresa (mesto, Ulica i broj

 

Lični podaci muškarca:

Prezime
Ime
JMBG
Adresa (mesto, Ulica i broj

 

Dokumentacija u prilogu:

 1. izvod iz MKR za ženu
 2. Uverenje o državljanstvu za oba partnera
 3. Uverenje o prebivalištu Policijske stanice Smederevska Palanka za oba partnera
 4. Fotokopija medicinskih nalaza i dokumentacija o eventualnim ranijim pokušajima vantelesne oplodnje

PODNOSIOCI ZAHTEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *