ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Општина С. Паланка објавила одлуку о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

Baby getting out of the tube
Baby getting out of the tube

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС», бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/2007 и 83/2014 – др. Закон) и члана 39. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени лист», бр. 30/08, 15/09, 8/11 и 28/14),

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на седници одржаној 02. марта 2016. године донела

О Д Л У К У

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПPABA НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ И ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се услови и начин остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и трошкова за припрему за вантелесну оплодњу (анализе, тестови, трошкови путовања и сл.) који се финансирају из буцета Општине Смедеревска Паланка.

Члан 2.

Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу могу да остваре парови који су, до гренутка подношења захтева за остваривање права на накнаду трошкова која се исплаћују из средстава буџета Општине, без успеха имали два покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања, као и парови који су одбијени од стране Републичке комисије а према медицинском налазу вантелесна оплодња је једини начин да дођу до жељене трудноће.

Право на накнаду трошкова припреме за вантелесну оплодњу (анализе, тестови, путни трошкови) имају парови који су већ имали један безуспешан покушај ван телесне оплодње на терет средстава социјалног здравственог осигурања, а испуњавају услове за још један покушај о трошку Републичког завода за здравствену заштиту или да пацијенткиња није била упућивана на вантелесну оплодњу о трошку Републичког завода за здравствену заштиту а да је према медицинском налазу то једини начин да дође до жељене трудноће.

Члан 3.

Право на накнаду трошкова из члана 2. ове Одлуке пар може да оствари уз кумулативну испуњеност следећих услова:

 • да жена, у моменту подношења захтева није навршила 42 године, односно 40. година уколико је већ имала један безуспешан покушај вантелесне

оплодње на терет обавезног здравственог осигурања или није упућивана на вантелесну оплодњу;

 • да пар има држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији Општине Смедереска Паланка најмање 3 године, пре подношења захтева;
 • да је по Одлуци Републичке стручне комисије пар био укључен у поступак вантелесне оплодње без успеха у претходна два покушаја из средстава буџета Републике Србије или да жена није била упућивана на вантелесну оплодњу о трошку Републичког завода за здравствено осигурање а да је према медицинском налазу то једини начин да дође до жељене трудноће или је пар имао један неуспешан покушај о трошку Републичког завода за здравсгвену заштиту или је пар одбијен од стране Републичке комисије а према медицинском налазу вантелесна оплодња је једини начин да дођу до жељене трудноће;
 • да пар испуњава здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарстава здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију.

Члан 4.

Захтев се, на прописаном обрасцу, подноси стручној Комисији коју образује Општинско веће Општине Смедеревска Паланка.

Комисију чине 3 члана и то 2 члана, лекара специјалиста гинекологије и 1 представник локалне самоуправе.

Члан 5.

Уз захтев за остваривање права подносилац захтева прилаже:

 • извод из матичне књиге венчаних или оверену изјаву два сведока да пар живи у ванбрачној заједници,
 • уверење о држављанству Републике Србије за оба партнера,
 • уверење о пребивалишту за оба партнера,
 • фотокопија медицинске документације за оба партанера (члан 3. став 1. алинеја 3. Одлуке),
 • потврду овлашћене здравствене установе да је пар укључен у поступак вантелесне оплодње.

Члан 6.

Испуњеност услова за остваривање права утврђује Комисија из члана 4. ове Одлуке, која након разматрања приспелих захтева утврђује редослед првенства права и доставља листу Општинском већу Општине Смедеревска Паланка.

Одлуку о додели средстава доноси Општинско веће.

Члан 7.

Комисија ради на седницама, а на основу Пословника који доноси.

 

Стручне и административно-техничке послове за Комисију обавља Служба за скупштинске послове.

Члан 9.

Учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу утврђује се највише до висине важеће цене услуга која се признаје за финансирање програма за вантелесну оплодњу на терег средстава Републичког фонда за здравствено осигурање а висина накнаде за приирему за вантелесну оплодњу утврђује се у износу од 50.000,00 – 70.000,00 динара.

Члан 10.

Средства за накнаду трошккова за вантелесну оплодњу и припрему за вантелесну оплодњу обезбеђују се у буџету Општине Смедеревска Паланка.

Након доношења Одлуке Општинског већа, средства се уплаћују на рачун пара који је дужан да средства користи наменски.

Доказ о наменском трошењу средстава је рачун здравствене установе у којој је спроведен поступак вантелесне оплодње, који је корисник срдстава дужан да дос гави Општинском већу најкасније у року од 6 месеци од дана иреноса средстава кориснику.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Међуопштинском службеном листу.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА Број: 50-2/2016-02/2

У Смедеревској Паланци, 02. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК Скупштине општине Смедеревска Паланка

Славољуб Ђурић, дипл. економиста, с.р.

 

 

***

На основу Одлуке о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и трошкова припреме за вантелесну оплодњу,

Стручна комисија коју је образовало Општинско веће Општине Смедеревска Паланка

ОБАВЕШТАВА

Све заинтересоване парове који испуњавају опште услове прописане Одлуком да у року од 10 дана (најкасније до 16. априла) могу да поднесу захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и трошкова припреме за вантелесну оплодњу Комисији преко Службе за скупштинске послове.

Уз захтев, (који се може преузети на интернет страници Општине или у Скупштинској служби канцеларија број 217) заинтересовани парови подносе:

 • извод из матичне књиге венчаних или оверену изјаву два сведока да пар живи у ванбрачној заједници,
 • уверење о држављанству Републике Србије за оба партнера,
 • уверење о пребивалишту за оба партнера
 • фотокопију медицинске документације којом располажу у моменту подношења захтева укључујући и документацију о евентуалним ранијим покушајима вантелесне оплодње.

Напомињемо да приликом подношења захтева и расположиве медицинске документације није потребно радити нове анализе обзиром да ће Стручна комисија сваког подносиоца захтева након прегледане документације обавестити о радњама које треба предузети.

СТРУЧНА КОМИСИЈА

 

***

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КОМИСИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ И ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

 

3АХТЕВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ И ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Лични подаци жене:

Презиме
Име
ЈМБГ
Адреса (место, Улица и број

 

Лични подаци мушкарца:

Презиме
Име
ЈМБГ
Адреса (место, Улица и број

 

Документација у прилогу:

 1. извод из МКР за жену
 2. Уверење о држављанству за оба партнера
 3. Уверење о пребивалишту Полицијске станице Смедеревска Паланка за оба партнера
 4. Фотокопија медицинских налаза и документација о евентуалним ранијим покушајима вантелесне оплодње

ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *