ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Општина Смедеревска Паланка: РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА – МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и
студентима – младим талентима(„Међуопштински службени лист бр 19/2019.) Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу награда ученицима и студентима – младим талентима упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

За подношење захтева за доделу награде из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2020. године ученицима и студентима -младим талентима

I ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:

– Ученици V, VI, VII и VIII разреда основних школа и ученици средњих школа

– Студенти основних академских студија и основних струковних студија

– Студенти мастер академских студија

– Студенти студија трећег степена

II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

 1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Ученици V, VI, VII и VIII разреда основних школа и ученици средњих школа могу конкурисати за доделу награда Општине Смедеревска Паланка, под следећим условима:
• Да се школују у образовним установама чији је оснивач Република Србија

 • Да су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години
 • Да се школују на терет буџета Републике Србије
 • Да имају пребивалиште на територији Општине Смедеревска Паланка најмање годину дана, уназад у континуитету од дана расписивања конкурса (односно
  боравиште на територији Општине Смедеревска Паланка за интерно расељена
  лица са КиМ)

Редослед кандидата за доделу награда ученицима утврђује се на основу:

 • Општег успеха из претходно завршеног разреда, у школској 2019/2020. години, са најмање просечном оценом 5,00
 • Успеха оствареног на окружном и републичком такмичењу, које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС
 • Успеха оствареног на међународном такмичењу који признаје Министарство
  просвете, науке и технилошког развоја РС

Докази који се подносе уз пријаву:

1.Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)

2.Фотокопија ђачке књижице, односно сведочанство о претходно завршеном разреду школске 2019/2020. године

3.Потврда школе о уписаном разреду у школској 2020/2021. години

4.Фотокопија дипломе са такмичења односно смотре или потврду школе или организатора такмичења да је ученик освојио награду, Вукова диплома.

Уколико је ученик освојио више награда бодови се не сабирају, већ се узима у
обзир само награда са највише освојених бодова.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова остварених по свим основама који се вреднују за доделу помоћи ученицима. Рангирање се врши на основу достављене документације.

НАПОМЕНА: Признања за успех остварен на окружном и републичком такмичењу и Вукова диплома, кандидат доставља, само, уколико их поседује. На основу ове документације се врши бодовање и рангирање кандидата у оквиру дефинисаних критеријума.

 1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА НА НАГРАДУ

Студенти могу конкурисати за доделу награде Општине Смедеревска Паланка, под
следећим условима:

 • Да се школују у вискошколским установама чији је оснивач Република Србија
  • Да се школују на терет буџета Републике Србије
 • Да имају пребивалиште на територији Општине Смедеревска Паланка најмање
  годину дана, уназад у континуитету од дана расписивања конкурса (односно
  боравиште на територији Општине Смедеревска Паланка за интерно расељена
  лица са КиМ)
 • Да нису навршили 25 година живота- за студенте основних академских студија
  и студенте основних струковних студија, да нису навршили 27 година живота –
  за студенте мастер академских студија, односно 29 година за студенте студија
  трећег степена

Редослед кандидата за доделу награда студентима прве године студија првог степена, утврђује се на основу:

 • Општег успеха из претходно завршеног разреда, у школској 2019/2020. години,
  остварили најмање просечну оцену 5,00
 • Успех остварен на такмичењима које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС а према календару такмичења и смотри за ученике средњих школа у ранијем школовању
 • Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни и стручни радови

Редослед кандидата за доделу награда студентима друге године и виших година студија првог степена утврђује се на основу:

 • Остварене просечне оцене из претходних година студија, најмање 8,00. Успех из претходно завршених година студија, исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања
 • Успех остварен на такмичењима које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС а према календару такмичења и смотри за ученике средњих школа у ранијем школовању
 • Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада,
  објављени научни и стручни радови
 • Награда „Студент генерације“ , „Истакнути студент“, „Најбољи студент Факултета“, „Најбољи студент Универзитета“

Редослед кандидата за доделу помоћи студентима студија другог степена утврђује се на основу:

 • Остварене просечне оцене из претходног степена студија, најмање 8,00
 • Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни и стручни радови

Редослед кандидата за доделу помоћи студентима студија трећег степена утврђује се на основу:

 • Остварене просечне оцене из претходног степена студија
 • Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни истручни радови
 • Докази који се подносе уз пријаву:

1.Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)

 1. Фотокопија сведочанства о завршном разреду средње школе (само за студентиме прве године студија првог степена)
 2. Потврда – Уверење високошколске установе о уписаној години студија и статуса студента који се школује на терет буџета за школску 2020/2021. годину.

4.Уверење Факултета о оствареној просечној оцени свих положених
испита током студирања до дана расписивања конкурса

 1. Фотокопија дипломе са такмичења или потврду школе илиорганизатора такмичења да је ученик освојио награду. Фотокопију дипломе „ Студент генерације“, „Истакнути студент“ „Најбољи студент Факултета“ или „Најбољи студент Универзитета“
 2. Фотокопију личне карте или очитану личну карту уколико кандидат
  поседује биометријску личну карту са чипом
 3. Фотокопију дипломе или уверења о завршним основним академским студијама са високошколских установа чији је оснивач Република Србија са просечном оценом (само за студенте другог и трећег степена) Уколико већи број кандидата од броја предвиђених за доделу помоћи оствари исти број бодова, предност у рангирању има кандидат који уписује вишу годину студија.
  Уколико студент има више објављених стручних и научних радова узимају се у обзирсви радови и кумулативно се бодују.

НАПОМЕНА: Признања за „ Студент генерације“, „Истакнути студент“ „Најбољи студент Факултета“ или „Најбољи студент Универзитета“ и објављени научни и стручни рад кандидат доставља, само, уколико их поседује. На основу ове документације се врши бодовање и рангирање кандидата у оквиру дефинисаних критеријума.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Конкурсна документација се предаје на писарници Општине Смедеревска Паланка или се шаље поштом, с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом приспе на писарницу Општине у року за конкурисање. Конкурсна документација доставља се на адресу: Општина Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића 25. На коверти испод адресе обавезно написати: „Конкурс за доделу награде из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2020. годину ученицима и студентима – младим талентима“.

Неблаговремене пријаве, које нису достављене на горе наведени начин, неће бити
разматране.
О додели помоћи одлучује Општинско веће а на предлог Комисије.

Комисија утврђује предлог ранг листе, на коју сваки кандидат може уложити приговор у року од пет дана од дана њеног објављивања на огласној табли Општине.
Услови, критеријуми и ранг листе прописане су Правилником о условима за доделу награда ученицима и студентима – младим талентима.

Комисија ће одлучивати о додели награда младим талентима на основу броја захтева у оквиру расположивих средстава, примењујући критеријуме ближе дефинисаних Правилником о условима за доделу награда ученицима и студентима – младим талентима.

Пријаве на конкурс се достављају до 20. 11. 2020. године.

Све додатне информације можете добити путем mail adrese info@smederevskapalanka.rs или путем телефона 026/317-087  сваког радног дана у периоду од 10.00 до 12.00 часова.

У Смедеревској Паланци 05. 11. 2020. године

                                                                                                                                                 КОМИСИЈА за спровођење конкурсног поступка: Ана Тучић, Горица Рајчић и Марија Никодијевић

Post navigation

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *