Opština Smederevska Palanka: RASPISAN KONKURS ZA UDRUŽENJA

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima («Službeni glasnik RS» broj 51/09, 99/11 – dr Zakon, 44/18 – dr Zakon), člana 9. stav 1. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja («Međuopštinski službeni list, broj 9/2019) i člana 63. Statuta Opštine Smederevska Palanka («Međuopštinski službeni list », broj 9/2019)

Opštinsko veće Opštine Smederevska Palanka donosi

O D L U KU

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTVA IZ BUDŽETA OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA ZA PODSTICANJE PROJEKATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ZA 2020. GODINU I RASPISUJE

JAVNI KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA ZA PODSTICANJE PROJEKATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ZA 2020. GODINU

 Raspisuje se javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za podsticanje projekata od javnog interesa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja za 2020. godinu, predviđenih u Razdelu 2. – program 0602 – lokalna samouprava funkcionalna klasifikacija 160, programske aktivnosti 0001, pozicija 25, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama – u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja koja imaju registrovano sedište na teritoriji Opštine i koja se shodno svom Statutu bave jednom od prioritetnih oblasti od javnog interesa za Opštinu Smederevska Palanka.

Udruženjima iz stava II ovog konkursa sredstva se opredeljuju u navedenim iznosima (u dinarima) i mogu da se koriste za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

 1. Projekti iz oblasti zdravstvene zaštite 250.000,00 dinara
 2. Projekti iz oblasti društvene brige o deci – bezbednost dece u saobraćaju 1.500.000,00 dinara
 3. Projekti iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom 250.000,00 dinara
 4. Projekti iz oblasti očuvanja narodnih običaja, tradicije i narodnog stvaralaštva 1.000.000,00 dinara

Najmanji iznos koji se može odobriti po projektu je 50.000,00 dinara a najveći 1.500.000,00 dinara.

IV Uslovi za izbor projekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine Smederevska Palanka su:

– usklađenost  sa usvojenim strateškim dokumentima na nacionalnom i lokalnom nivou;

– usklađenost sa javnim potrebama i interesima građana;

– podsticanje solidarnosti, zaštite, samopomoći i pomoći licima u specifičnim životnim situacijama;

– usmerenost ka što većem broju korisnika;

Kriterijumi za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine Smederevska Palanka su:

 • Relevantnost projekta za strateško opredeljenje Opštine – najviše 30 bodova;
 • Definisani ciljevi projekta, ciljna grupa i korisnici projekta, broj direktnih i indirektnih korisnika projekta i njihove potrebe – najviše 20 bodova
 • Održivost projekta – najviše 10 bodova;
 • Očekivani rezultati i efekti projekta – najviše 10 bodova;
 • Ekonomičnost budžeta projekta i odnos troškova i očekivanih rezultata i efekata – najviše 20 bodova;
 • Sufinansiranje projekata iz drugih izvora – najviše 10 bodova;

Na osnovu navedenih kriterijuma udruženje može ostvariti najviše 100 poena.

Projekat koji je vrednovan sa manje od 60 bodova i koji nije podržala većina članova Komisije neće biti predmet za dodelu sredstava iz budžeta Opštine

Za svaki projekat, podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:

 • dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,
 • kopiju izvoda Statuta podnosioca prijave u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje,
 • Odluku nadležnog organa Udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,
 • obrazac o nepostojanju sukoba interesa (prilog 1)
 • prijavni obrazac (prilog 2),
 • detaljan opis projekta za čije finansiranje se podnosi prijava (prilog 3),
 • Budžet Projekta (prilog 4),
 • narativni budžet Projekta (prilog 5),
 • potpisane protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu, ako se projekat tako realizuje,
 • kratak opis aktivnosti realizovanih projekata organizacije sa potvrdom o broju članova i materijalnom kadrovskom opremljenošću,
 • dokaz sufinansiranju od strane partnerske ili donatorske organizacije, ako se Projekat tako realizuje,
 • izjavu saglasnosti da Komisija za potrebe postupka javnog konkursa može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
 • drugu dokumentaciju koja je po proceni udruženja predlagača Projekta/učesnika konkursa, od značaja za dodelu sredstava.

VI Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti.

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije i može se preuzeti na sajtu Opštine Smederevska Palanka www.smederevskapalanka.rs. Prijave se predaju na pisarnici Opštinske uprave Opštine Smederevska Palanka ili poštom na adresu: Opština Smederevska Palanka, Vuka Karadžića broj 25 Komisiji za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u opštini – sa naznakom i brojem programa za koju oblast se konkuriše. Na poleđini koverte obavezno navesti puno ime i adresu pošiljaoca sa oznakom NE OTVARATI. Rok za podnošenje  prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno  traje do 19. novembra 2020. godine

Blagovremenom dostavom smatra se i preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Zainteresovana udruženja mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 09-15 časova u prostorijama Opštine u Smederevskoj Palanci ili sa zvanične internet  prezentacije Opštine www.smederevskapalanka.rs

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a  nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

VII Program se mora realizovati do 31. decembra 2020. godine.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predloga projekta, Komisija može tražiti pojašnjenje predloga projekta ili obaviti intervju sa udruženjem predlagačem projekta , kao i predložiti korekciju predloga projekta.

Članovi komisije pojedinačno boduju svaki projekat na osnovu kriterijuma navedenih u delu IV konkursa. Prosečan broj bodova predstavlja konačan broj bodova za taj predlog projekta. Projekat koji je vrednovan sa manje od 60 bodova i koji nije podržala većina članova Komisije neće biti predmet izbora za dodelu sredstava iz budžeta Opštine.

Komisija, u skladu sa uslovima javnog konkursa, utvrđuje preliminarnu listu izabranih projekata i sačinjava predlog odluke o izboru projekata  koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta Opštine.

Preliminarna lista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici, oglasnoj tabli, kao i na portalu e-Uprava. Na preliminarnu listu udruženja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru, Komisija donosi u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Po okončanju postupka po prigovorima Komisija sačinjava konačan predlog odluke u roku od tri dana i podnosi ga Opštinskom veću.

Odluku o izboru projekata donosi Opštinsko veće, na osnovu zapisnika o sprovedenom javnom konkursu i konačnog predloga odluke Komisije.

VIII Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu se koristiti isključivo za realizaciju konkretnog projekta od javnog interesa i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između opštine i udruženja korisnika sredstava

Udruženje, korisnik sredstava, je dužno da omogući kontrolu realizacije programa i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava nadležni organ dužan je da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava, a udruženje je dužno da sredstva vrati.

IX Realizatori Projekata dužni su da u roku od 30 dana po završetku realizacije Projekta, podnesu izveštaj o realizaciji i dostave dokaze o namenskom korišćenju sredstava, u skladu sa zaključenim Ugovorom.

Izveštaj o realizaciji Projekta, podnosi se Komisiji na obrascu «Izveštaj o realizaciji Projekta».

Izveštaj se podnosi u štampanom obliku, predajom na pisarnici Opštinske uprave ili se šalje putem pošte.

Javni konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici www.smederevskapalanka.rs. Opštine Smederevska Palanka, u lokalnim medijima (Radio televizija Jasenica), oglasnoj tabli Opštinske uprave i na portalu e-Uprava.

Spisak odobrenih programa po konkursu biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs.

Za sve bliže informacije obratiti se Stevanović Dobrici, licu zaduženom za davanje obaveštenja o javnom konkursu,  na telefon: 061/2146-043 ili 026/310-122 lok. 106, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova.

Broj 400-908/2020-02/1

U Smederevskoj Palanci, 04. novembra 2020.godine

PREDSEDNIK

Opštinskog veća Opštine Smederevska Palanka

Nikola Vučen

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.