ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Општина Смедеревска Паланка: РАСПИСАН КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА

На основу члана 38. Закона о удружењима («Службени гласник РС» број 51/09, 99/11 – др Закон, 44/18 – др Закон), члана 9. став 1. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Смедеревска Паланка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења («Међуопштински службени лист, број 9/2019) и члана 63. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени лист », број 9/2019)

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка доноси

О Д Л У КУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ И РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

 Расписује се јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине Смедеревска Паланка за подстицање пројеката од јавног интереса или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину, предвиђених у Разделу 2. – програм 0602 – локална самоуправа функционална класификација 160, програмске активности 0001, позиција 25, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама – у износу од 3.000.000,00 динара.

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која имају регистровано седиште на територији Општине и која се сходно свом Статуту баве једном од приоритетних области од јавног интереса за Општину Смедеревска Паланка.

Удружењима из става II овог конкурса средства се опредељују у наведеним износима (у динарима) и могу да се користе за реализацију пројеката из следећих области:

 1. Пројекти из области здравствене заштите 250.000,00 динара
 2. Пројекти из области друштвене бриге о деци – безбедност деце у саобраћају 1.500.000,00 динара
 3. Пројекти из области заштите лица са инвалидитетом 250.000,00 динара
 4. Пројекти из области очувања народних обичаја, традиције и народног стваралаштва 1.000.000,00 динара

Најмањи износ који се може одобрити по пројекту је 50.000,00 динара а највећи 1.500.000,00 динара.

IV Услови за избор пројеката који се финансирају из буџета Општине Смедеревска Паланка су:

– усклађеност  са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу;

– усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;

– подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама;

– усмереност ка што већем броју корисника;

Критеријуми за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Општине Смедеревска Паланка су:

 • Релевантност пројекта за стратешко опредељење Општине – највише 30 бодова;
 • Дефинисани циљеви пројекта, циљна група и корисници пројекта, број директних и индиректних корисника пројекта и њихове потребе – највише 20 бодова
 • Одрживост пројекта – највише 10 бодова;
 • Очекивани резултати и ефекти пројекта – највише 10 бодова;
 • Економичност буџета пројекта и однос трошкова и очекиваних резултата и ефеката – највише 20 бодова;
 • Суфинансирање пројеката из других извора – највише 10 бодова;

На основу наведених критеријума удружење може остварити највише 100 поена.

Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова и који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет за доделу средстава из буџета Општине

За сваки пројекат, подноси се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

 • доказ о упису у регистар код надлежног органа,
 • копију извода Статута подносиоца пријаве у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује,
 • Одлуку надлежног органа Удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
 • образац о непостојању сукоба интереса (прилог 1)
 • пријавни образац (прилог 2),
 • детаљан опис пројекта за чије финансирање се подноси пријава (прилог 3),
 • Буџет Пројекта (прилог 4),
 • наративни буџет Пројекта (прилог 5),
 • потписане протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту, ако се пројекат тако реализује,
 • кратак опис активности реализованих пројеката организације са потврдом о броју чланова и материјалном кадровском опремљеношћу,
 • доказ суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације, ако се Пројекат тако реализује,
 • изјаву сагласности да Комисија за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
 • другу документацију која је по процени удружења предлагача Пројекта/учесника конкурса, од значаја за доделу средстава.

VI Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.

Пријавa на конкурс подноси се на прописаном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације и може се преузети на сајту Општине Смедеревска Паланка www.smederevskapalanka.rs. Пријаве се предају на писарници Општинске управе Општине Смедеревска Паланка или поштом на адресу: Општина Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25 Комисији за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини – са назнаком и бројем програма за коју област се конкурише. На полеђини коверте обавезно навести пуно име и адресу пошиљаоца са ознаком НЕ ОТВАРАТИ. Рок за подношење  пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно  траје до 19. новембра 2020. године

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 09-15 часова у просторијама Општине у Смедеревској Паланци или са званичне интернет  презентације Општине www.smederevskapalanka.rs

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а  непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

VII Програм се мора реализовати до 31. децембра 2020. године.

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројекта, Комисија може тражити појашњење предлога пројекта или обавити интервју са удружењем предлагачем пројекта , као и предложити корекцију предлога пројекта.

Чланови комисије појединачно бодују сваки пројекат на основу критеријума наведених у делу IV конкурса. Просечан број бодова представља коначан број бодова за тај предлог пројекта. Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова и који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета Општине.

Комисија, у складу са условима јавног конкурса, утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката и сачињава предлог одлуке о избору пројеката  који ће се финансирати и суфинансирати из буџета Општине.

Прелиминарна листа се објављује на званичној интернет страници, огласној табли, као и на порталу е-Управа. На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од њеног објављивања. Одлуку о приговору, Комисија доноси у року од осам дана од дана истека рока за подношење приговора. По окончању поступка по приговорима Комисија сачињава коначан предлог одлуке у року од три дана и подноси га Општинском већу.

Одлуку о избору пројеката доноси Општинско веће, на основу записника о спроведеном јавном конкурсу и коначног предлога одлуке Комисије.

VIII Средства која се одобре за реализацију пројекта јесу наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног пројекта од јавног интереса и у складу са уговором који се закључује између општине и удружења корисника средстава

Удружење, корисник средстава, је дужно да омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства врати.

IX Реализатори Пројеката дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације Пројекта, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава, у складу са закљученим Уговором.

Извештај о реализацији Пројекта, подноси се Комисији на обрасцу «Извештај о реализацији Пројекта».

Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или се шаље путем поште.

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници www.smederevskapalanka.rs. Општине Смедеревска Паланка, у локалним медијима (Радио телевизија Јасеница), огласној табли Општинске управе и на порталу е-Управа.

Списак одобрених програма по конкурсу биће објављен на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs.

За све ближе информације обратити се Стевановић Добрици, лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу,  на телефон: 061/2146-043 или 026/310-122 лок. 106, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Број 400-908/2020-02/1

У Смедеревској Паланци, 04. новембра 2020.године

ПРЕДСЕДНИК

Општинског већа Општине Смедеревска Паланка

Никола Вучен

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *