ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Огласи - обавештења

Агенција за приватизацију: ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА (Предузеће „Олга“ АД Смедеревска Паланка-у стечају)

agencija-za-privatizaciju_0На основу закључка Трговинског суда у Пожаревцу, број предмета Ст.1/06 (нови број 11/10), од 11.08.2006.године као и одлуке одбора поверилаца од 13.11.2014. године, а у складу са члановима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Службени гласник  Републике Србије“ бр. 84/2004) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине („Службени гласник Републике Србије“ бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

ПРЕДУЗЕЋЕ „ОЛГА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – У СТЕЧАЈУ  

                                                                                                                                     Ул. 10. октобра 15

ОГЛАШАВА

продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда

 

Предмет продаје (назив имовинске целине) Процењена вредност(динара) Новчани износ(динара)
А) Зграда бр. 1, Пословна зграда за коју није утврђена делатност која се налази на кп.3743, коју чине посебни делови уписани у В листу-2 део ЛН 6287 КО Смедеревска Паланка 1, и то:- број посебног дела 4, у приземљу, пословни простор, површине 20м2

– број посебног дела 6, у приземљу, продавница, површине 70м2

– број посебног дела 7, у приземљу, канцеларија, површине 27м2

– број посебног дела 8, у приземљу, лифт, површине 5м2

– број посебног дела 9, у приземљу, продавница, површине 59м2

– број посебног дела 10, у приземљу, радионица, површине 11м2

– број посебног дела 11, у приземљу, остава портирнице, површине 3м2

– број посебног дела 12, у приземљу, портирница, површине 9м2

– број посебног дела 14, на првом спрату, анекс хале 2, површине 160м2

– број посебног дела 16, на првом спрату, лифт, површине 5м2

– број посебног дела 17, на првом спрату, канцеларија бр.5, површине 12м2

– број посебног дела 18, на првом спрату, степениште бр.6, површине 5м2

Врста права – својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1

 

Б) Објекат се продаје са покретним стварима које се налазе на локацији објекта (бижутерија разна) 1182 комада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.270.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000,00

Процењена вредност није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

 

 1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 9:00 до 12:00 часова лично од повереника стечајног управника уз претходну најаву на телефон 063/89-88-622. Рок за откуп продајне документације је 11.12.2014.године;
 2. уплате новчани износ од 1.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника бр: 160-336141-65 Банка Интеса АД Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату новчаног износа је 12.2014 године). У случају да се положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 11.12.2014. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 25.01.2015.године.;
 3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа. Изјава чини саставни део продајне документације.

 

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 8:00 до 12:00  часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, уз претходну најаву поверенику стечајног управника на телефон 063/89-88-622.

Затворене понуде се достављају искључиво лично/директно у просторијама предузећа „ОЛГА“ АД, ул. 10. октобра бр.15, Смедеревска Паланка. Понуда мора бити искључиво лично/директно достављена (мора пристићи) најкасније до 15.12.2014. године на адресу.

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА “ОЛГА“ АД У СТЕЧАЈУ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – НЕ ОТВАРАТИ“,

Понуде које не садрже јасно одређен износ или се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, као и понуде које се позивају на услове који нису у огласу и продајној документацији су неважеће и неће бити предмет разматрања.

Запечаћена коверта са понудом треба да садржи:

 • пријаву за учешће на продаји потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице;
 • потписану безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;
 • доказ о уплати новчаног износа на име учешћа у поступку продаје непосредном погодбом или копију банкарске гаранције;
 • потписану изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа на име учешћа у поступку продаје;
 • фотокопију пуномоћја овереног пред судом за заступање на непосредној погодби уз прикупљање понуда уз децидирано навођење овлашћења у погледу накнадно обављених директних преговора и истицање нове понуде, ако продаји присуствује овлашћени представник;
 • за правна лица – извод из регистрације АПР-а или другог регистра и ОП образац, за физичка лица – фотокопију личне карте; а за конзорцијум и извод из регистрације АПР-а или другог регистра и ОП образац за сваког члана конзорцијума, оригинал уговора о конзорцијуму и оригинал овлашћења за заступање конзорцијума.

Продаја ће се одржати дана 18.12.2014. године у 11.00 часова на адреси: Ул. 10. октобра бр.15, Смедеревска Паланка у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника. Уколико продаји присуствује понуђач лично, потребно је да исти поседује и пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја за заступање у продаји.

Позивају се понуђачи и чланови одбора поверилаца да присуствују продаји. Непосредној погодби ће се приступити и уколико чланови одбора или неко од понуђача не присуствује продаји.

Стечајни управник спроводи непосредну погодбу тако што:

 1. чита правила продаје,
 2. отвара писане понуде,
 3. уписује у регистар понуда износ одређен у свакој понуди, имовину на коју се понуда односи, као и потврду о уплаћеном новчаном износу за учешће у продаји,
 4. одржава ред на јавној продаји,
 5. потписује записник.

Након отварања писаних понуда, понуђачи могу кориговати своје понуде у складу са правилима продаје са којима ће их упознати стечајни управник. Стечајни управник ће након отварања понуда, за купца прогласити понуђача који је писаном понудом или у накнадно обављеним директним преговорима поднео најповољнију понуду, уколико иста износи преко 50% од процењене вредности имовине, након чега ће исти бити позван да потпише уговор о купопродаји.

Уколико је понуда нижа од 50% од процењене вредности имовине, коначну одлуку о избору купца непосредном погодбом доноси искључиво одбор поверилаца.

У случају да на непосредној погодби победи купац који је положио банкарску гаранцију на име новчаног износа, исти мора уплатити износ наведен у банкарској гаранцији на рачун стечајног дужника у року од два дана од пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.

Закључењу јавнобележничког записа приступа се под условом да је новчани износ који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања јавнобележничког записа. Ако проглашени купац одбије да потпише јавнобележнички запис или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај уплаћеног новчаног износа, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на непосредној погодби положио банкарску гаранцију, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити новчани износ на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.

Учесницима који на непосредној погодби нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, новчани износ (гаранција) се враћа у року од 3 радна дана од дана одржавања непосредне погодбе.

Свако лице губи право на повраћај уплаћеног новчаног износа у складу са Изјавом о губитку права на повраћај новчаног износа.

Стечајни управник није у обавези да прихвати ни једну достављену понуду.

Порези и сви трошкови реализације купопродаје (трошкови овере, трошкови укњижбе непокретности) додају се на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

 

Овлашћено лице: повереник Саша Алексић, контакт телефон 063/89-88-622

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *