Agencija za privatizaciju: PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA (Preduzeće „Olga“ AD Smederevska Palanka-u stečaju)

agencija-za-privatizaciju_0Na osnovu zaključka Trgovinskog suda u Požarevcu, broj predmeta St.1/06 (novi broj 11/10), od 11.08.2006.godine kao i odluke odbora poverilaca od 13.11.2014. godine, a u skladu sa članovima 109, 110 i 111 Zakona o stečajnom postupku („Službeni glasnik  Republike Srbije“ br. 84/2004) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika

PREDUZEĆE „OLGA“ AKCIONARSKO DRUŠTVO SMEDEREVSKA PALANKA – U STEČAJU  

                                                                                                                                     Ul. 10. oktobra 15

OGLAŠAVA

prodaju imovine stečajnog dužnika metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pisanih ponuda

 

Predmet prodaje (naziv imovinske celine)Procenjena vrednost(dinara)Novčani iznos(dinara)
A) Zgrada br. 1, Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost koja se nalazi na kp.3743, koju čine posebni delovi upisani u V listu-2 deo LN 6287 KO Smederevska Palanka 1, i to:- broj posebnog dela 4, u prizemlju, poslovni prostor, površine 20m2

– broj posebnog dela 6, u prizemlju, prodavnica, površine 70m2

– broj posebnog dela 7, u prizemlju, kancelarija, površine 27m2

– broj posebnog dela 8, u prizemlju, lift, površine 5m2

– broj posebnog dela 9, u prizemlju, prodavnica, površine 59m2

– broj posebnog dela 10, u prizemlju, radionica, površine 11m2

– broj posebnog dela 11, u prizemlju, ostava portirnice, površine 3m2

– broj posebnog dela 12, u prizemlju, portirnica, površine 9m2

– broj posebnog dela 14, na prvom spratu, aneks hale 2, površine 160m2

– broj posebnog dela 16, na prvom spratu, lift, površine 5m2

– broj posebnog dela 17, na prvom spratu, kancelarija br.5, površine 12m2

– broj posebnog dela 18, na prvom spratu, stepenište br.6, površine 5m2

Vrsta prava – svojina, oblik svojine mešovita, obim udela 1/1

 

B) Objekat se prodaje sa pokretnim stvarima koje se nalaze na lokaciji objekta (bižuterija razna) 1182 komada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.270.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000,00

Procenjena vrednost nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na ma koji drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:

 

 1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova lično od poverenika stečajnog upravnika uz prethodnu najavu na telefon 063/89-88-622. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 11.12.2014.godine;
 2. uplate novčani iznos od 1.000.000,00 dinara na tekući račun stečajnog dužnika br: 160-336141-65 Banka Intesa AD Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu novčanog iznosa je 12.2014 godine). U slučaju da se položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, najkasnije 11.12.2014.godine do 15.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 25.01.2015.godine.;
 3. potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

 

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 8:00 do 12:00  časova, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje, uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika na telefon 063/89-88-622.

Zatvorene ponude se dostavljaju isključivo lično/direktno u prostorijama preduzeća „OLGA“ AD, ul. 10. oktobra br.15, Smederevska Palanka. Ponuda mora biti isključivo lično/direktno dostavljena (mora pristići) najkasnije do 15.12.2014. godine na adresu.

U razmatranje će se uzeti samo ponude u pisanoj formi, dostavljene u zapečaćenim kovertama sa naznakom „PONUDA ZA KUPOVINU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA “OLGA“ AD U STEČAJU, SMEDEREVSKA PALANKA – NE OTVARATI“,

Ponude koje ne sadrže jasno određen iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu, ponude date pod uslovom, kao i ponude koje se pozivaju na uslove koji nisu u oglasu i prodajnoj dokumentaciji su nevažeće i neće biti predmet razmatranja.

Zapečaćena koverta sa ponudom treba da sadrži:

 • prijavu za učešće na prodaji potpisanu lično ili od strane ovlašćenog lica i dokaz da je u pitanju ovlašćeno lice;
 • potpisanu bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa na koji ponuda glasi;
 • dokaz o uplati novčanog iznosa na ime učešća u postupku prodaje neposrednom pogodbom ili kopiju bankarske garancije;
 • potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa na ime učešća u postupku prodaje;
 • fotokopiju punomoćja overenog pred sudom za zastupanje na neposrednoj pogodbi uz prikupljanje ponuda uz decidirano navođenje ovlašćenja u pogledu naknadno obavljenih direktnih pregovora i isticanje nove ponude, ako prodaji prisustvuje ovlašćeni predstavnik;
 • za pravna lica – izvod iz registracije APR-a ili drugog registra i OP obrazac, za fizička lica – fotokopiju lične karte; a za konzorcijum i izvod iz registracije APR-a ili drugog registra i OP obrazac za svakog člana konzorcijuma, original ugovora o konzorcijumu i original ovlašćenja za zastupanje konzorcijuma.

Prodaja će se održati dana 18.12.2014. godine u 11.00 časova na adresi: Ul. 10. oktobra br.15, Smederevska Palanka u prisustvu Komisije formirane odlukom stečajnog upravnika. Ukoliko prodaji prisustvuje ponuđač lično, potrebno je da isti poseduje i pruži na uvid dokaz o identitetu (važeća lična karta ili pasoš). U slučaju da ponuđača zastupa ovlašćeno lice potrebno je da isto lice priloži original punomoćja za zastupanje u prodaji.

Pozivaju se ponuđači i članovi odbora poverilaca da prisustvuju prodaji. Neposrednoj pogodbi će se pristupiti i ukoliko članovi odbora ili neko od ponuđača ne prisustvuje prodaji.

Stečajni upravnik sprovodi neposrednu pogodbu tako što:

 1. čita pravila prodaje,
 2. otvara pisane ponude,
 3. upisuje u registar ponuda iznos određen u svakoj ponudi, imovinu na koju se ponuda odnosi, kao i potvrdu o uplaćenom novčanom iznosu za učešće u prodaji,
 4. održava red na javnoj prodaji,
 5. potpisuje zapisnik.

Nakon otvaranja pisanih ponuda, ponuđači mogu korigovati svoje ponude u skladu sa pravilima prodaje sa kojima će ih upoznati stečajni upravnik. Stečajni upravnik će nakon otvaranja ponuda, za kupca proglasiti ponuđača koji je pisanom ponudom ili u naknadno obavljenim direktnim pregovorima podneo najpovoljniju ponudu, ukoliko ista iznosi preko 50% od procenjene vrednosti imovine, nakon čega će isti biti pozvan da potpiše ugovor o kupoprodaji.

Ukoliko je ponuda niža od 50% od procenjene vrednosti imovine, konačnu odluku o izboru kupca neposrednom pogodbom donosi isključivo odbor poverilaca.

U slučaju da na neposrednoj pogodbi pobedi kupac koji je položio bankarsku garanciju na ime novčanog iznosa, isti mora uplatiti iznos naveden u bankarskoj garanciji na račun stečajnog dužnika u roku od dva dana od prijema obaveštenja o prihvatanju ponude, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija.

Zaključenju javnobeležničkog zapisa pristupa se pod uslovom da je novčani iznos koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni Kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8dana od dana potpisivanja javnobeležničkog zapisa. Ako proglašeni kupac odbije da potpiše javnobeležnički zapis ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i po propisanoj proceduri, gubi pravo na povraćaj uplaćenog novčanog iznosa, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač. Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao proglašeni kupac. U slučaju da je drugi najbolji ponuđač na neposrednoj pogodbi položio bankarsku garanciju, nakon odustajanja proglašenog kupca, isti mora uplatiti novčani iznos na račun stečajnog dužnika u roku od dva radna dana od prijema obaveštenja kojim se proglašava za kupca, nakon čega će mu biti vraćena garancija.

Učesnicima koji na neposrednoj pogodbi nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, novčani iznos (garancija) se vraća u roku od 3 radna dana od dana održavanja neposredne pogodbe.

Svako lice gubi pravo na povraćaj uplaćenog novčanog iznosa u skladu sa Izjavom o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa.

Stečajni upravnik nije u obavezi da prihvati ni jednu dostavljenu ponudu.

Porezi i svi troškovi realizacije kupoprodaje (troškovi overe, troškovi uknjižbe nepokretnosti) dodaju se na postignutu kupoprodajnu cenu i padaju na teret kupca.

 

Ovlašćeno lice: poverenik Saša Aleksić, kontakt telefon 063/89-88-622

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.