ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Огласи – обавештења

Огласи - обавештења

ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОKРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСKА ПАЛАНKА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

На основу Одлуке Општинског већа од 14. децембра 2022. године Kомисија за отуђење непокретности у јавној својини Општине Смедеревска Паланка расписала је 11. јануара.

ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОKРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСKА ПАЛАНKА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Предмет отуђења су следеће непокретности у јавној својини Општине Смедеревска Паланка и то:

Kп.бр. 5218/1 KО Смедеревска Паланка 1, површине 376 м2, као и Објекат бр.1 површине 173м2, изграђен на кп.бр. 5218/1, све уписано у лн.бр. 6309 KО Смедеревска Паланка 1.

Почетна цена на јавној лицитацији (за земљиште и објекат) износи 99.386.00 евра. Висина депозита за учешће у поступку лицитације износи 9.939.00 евра.

Стан С29-1 површине 135,05м2, као посебни део објекта бр.1, изграђеног на кп.бр. 3220 , лн.бр. 6309 KО Смедеревска Паланка 1.

Почетна цена на лицитацији износи 75.604.30 евра. Висина депозита за учешће у поступку лицитације износи 7.560.43 евра.

Јавно надметање биће одржано у просторијама Мале сале Општине Смедеревска Паланка, ул. Вука Kараџића бр. 25, дана 17. фебруара 2023. године са почетком у 12 часова.

Заинтересована лица ради разгледања непокретности, као и додатних информација и обавештења могу се обратити контакт особи, Светозару Терзићу, контакт телефон 0642626697, као и у просторијама Општине Смедеревска Паланка, канцеларија бр. 211, Општинско правобранилаштво.

Непокретности се купују у „виђеном“ стању.

Право учешћа по овом огласу имају сва физичка, правна лица и предузетници који доставе благовремене и потпуне пријаве, уз пријаву доставе оригинал доказа о уплати депозита и приступе јавном надметању. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Уплате депозита вршиће се до 13 фебруара 2023. године, на рачун број 840-0000000636804-34, са позивом на број 13-093 по моделу 97, сврха уплате депозит за учеће у поступку јавног надметања са ознаком за коју непокретност се уплаћује.

Уз уплату депозита заинтересована лица дужна су да најкасније 14.02.2023.године доставе и пријаву за учешће на јавној лицитацији која ће садржати податке и то:

За физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број телефона, фотокопију личне карте подносиоца и потпис, а ако је лице предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана,

За правна лица: назив, седиште, контакт телефон, извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 (тридесет) дана, као и потпис овлашћеног лица у правном лицу.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

У пријави и на самој коверти обавезно назначити на коју непокретност која је предмет отуђења се односи Ваша пријава. Пријава се доставља лично или путем поште на адресу Општина Смедеревска Паланка, ул. Вука Kараџића бр.25, канцеларија 211 Општинско правобранилаштво.

Лицитациони корак у поступку јавног надметања за све непокретности које су предмет утврђује се у износу од 5% од вредности непокретности и износи:

За непокретност бр. 1 (кп.бр. 5218/1 земљиште и објекат ) 4.970.00 евра.

За непокретност бр. 2 (стан С29-1 ) 3780 евра.

Непокретност се отуђује учеснику у поступку јавног надметања који понуди највишу цену. Плаћање купопродајне цене најповољнији понуђач је у обавези да плати ођедном, у року од 8 дана од дана закључења купопродајног уговора.Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

Поступак јавног надметања ће се спровести ако је пристигла најмање једна благовремена и потпуна пријава и ако понуђач прихвати почетну цену као купопродајну. Уколико је не прихвати, исти губи право на повраћај депозита, у складу са законом.h

Учесник који понуди највиши износ цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

Уколико учесник који понуди највиши износ цене, не закључи купопродајни уговор и не уплати цену у року одређеном овим огласом, губи право на повраћај депозита.

У напред наведеном случају позваће се други и трећи понуђач са највишим износима лицитиране цене, да се у року од 3 дана изјасне да ли остају при лицитираној цени. У колико ни други ни трећи понуђач не остану при излицитираној цени и намери да закључе уговор, поступак јавне продаје ће се поновити.

Трошкови овере уговора, као и сви дуги трошкови који могу произићи из овог правног посла падају на терет купца.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу да учествују у јавном надметању, а такве пријаве се одбацују.

Оглас ће бити објављен на сајту Општине Смедеревска Паланка, огласној табли Општине и дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

Огласи - обавештења

Кућа на продају

Продајем кућу у Смедеревској Паланци, градска локација, у близини ресторана ”Лепо двориште”, 1 км од Опште болнице ”Стефан Високи”, 1км од Основне школе, 800 м од вртића,, 1,5 км од Општине.

Кућа је 169 м2 корисне површине, 3 купатила, гаража и помоћни објекат 50м2, 4 терасе, плац 4 ара, трећа тарифа, метални бопкс за пса и кућица са изолацијом, више стабала воћа, дуња, јабука, вишња, смоква, лепо уређен врт.

Врхунска некретнина, укњижена 1/1 власништво. Постоји могућност продаје са стварима, комплетно намештена полунамештена, свакако остају 4 ТА пећим храстов уградни плакар у дневној соби, кухиња по мери стара две године, плакар уградни у ходниоку.

ЦЕНА 47.000 ЕВРА

Могућ договор око цене.

026 319 141

Огласи - обавештења

Хитно потребна особа за чување старије и непокретне особе

Хитно потребна особа, по могућству са великим искуством за чување старије и непокретне особе.

Сви договори у оптицају.

Плата и више него одлична.

За све додатне информације инбокс.

(Дејан Максимовић ФБ)

Огласи - обавештења

Саопштење редакције ”Паланачких”

У току предизборне кампање за све изборе који ће се одржати 3. априла, као и на дан избора, ”Паланачке” су објављивале и објављиваће вести из изборних комисија на свим нивоима и сва остала званична саопштења о изборима.

Саопштења свих странака и коалиција, посете страначких функционера и остале страначке активности, учесника у изборима, су политички маркетинг и наплаћују се по ценовнику који је истакнут на нашем сајту.

Огласи - обавештења

Licitacija: PRODAJE SE TRAKTOR MARKE „ZETOR“

VPD “Južni Banat“ doo

Br: 1-140/2018

Dana: 15.05.2018.

Vršac

Na osnovu odluke v.d. direktora VPD “Južni Banat“ doo Vršac, Lukić Veroljuba, od dana 15.05.2018. godine a u skladu sa statutom/ugovorom o osnivanju 23.08.2015. godine.

VPD JUŽNI BANAT DOO VRŠAC

Dvorska 2

26300 Vršac

OGLAŠAVA

prodaju pokretne imovine

metodom javnog prikupljanja ponuda/licitacije

Predmet prodaje je:

Procenjena vrednost:

redni broj naziv procenjena vrednosti u dinarima depozit u dinarima
 

 

 

 

 

1.

TRAKTOR

marka: ZETOR

Tip: 7245BK.8011S

broj šasije: 676000144FB9F1

broj motora:2604920

Snaga: 47,8 Kw

Težina: 4020 kg

Boja: Narandžasta

Godina proizvodnje: 1986.

Stanje: nadprosečno

Radna zapremina: 3594cm³

Broj sati rada: 3560,5mč

Reg oznaka: VŠ AAĐ-25

Datum prve reg. : 12.06.1986god.

 

 

 

 

 

 

406.279,00 dinara

 

 

 

 

 

 

81.255,80 dinara

I

Procenjena vrednosti nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na ma koji drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponudjača prilikom odredjivanja visine ponude.

II

Ponude se dostavljaju na adresu prodavca odnosno na adresu Dvorska 2, 26300 Vršac sa naznakom “ponuda za bager“.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 21.05.2018. godine do 11:45h.

III

Prihvataju se isključivo ponude u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda – ne otvarati“ na koverti i naznakom da se ponuda odnosi na prodaju Traktora- Zetor.

Neće se razmatrati ponude koje ne sadrže jasno odredjen iznos na koji ponuda glasi, koje se pozivaju na neku drugu ponudu, ponude date pod uslovom, ponude koje se pozivaju na uslove koji nisu predvidjeni u prodajnoj dokumentaciji i oglasu, ponude lica koja nisu položila depozit u predvidjenom roku, kao i ponude koje su date u zapečaćenoj koverti čiji sadržaj ne odgovara propisanom ovim oglasom.

II

Pravo na učešće imaju sva fizička i pravna lica koja izvrše uplatu depozita na tekući račun VPD JUŽNI BANAT DOO VRŠAC, br. 205-180202-63 kod Komercijaln banka.- Beograd, uz naznaku: “Depozit za ponudu za predmet prodaje”. Uplata mora biti izvršena najkasnije 1 (jedan) dan pre dana kada je zakazano otvaranje ponuda.

III

Predmet prodaje se prodaje u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

IV

Zapečaćena koverta sa ponudom treba da sadrži:

 • dokaz da je u pitanju ponuda upućena od strane ovlašćenog lica ponudjača (za pravna lica: izvod iz registra, za fizička: fotokopija ili očitana lična karta)
 • potpisana ponuda
 • dokaz o uplati depozita

V

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 21.05.2018. godine u 12:00 časova na adresi prodavca VPD JUŽNI BANAT DOO VRŠAC, Dvorska 2, Vršac, uz prisustvo komisije za otvaranje ponuda.

Predsednik komisije za otvaranje ponuda će sprovest javno prikupljanje ponuda tako što:

 1. otvara dostavljene pisane ponude
 2. proglašava najboljeg ponudjača za kupca

VI

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana otvaranja ponuda.

Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu u ostavljenom roku – gubi pravo na povraćaj depozita.

VII

Porezi i troškovi se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu i padaju na teret kupca.

V

III

Razgledanje predmeta licitacije može se vršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 18 časova na adresi Vašarište bb, 26300 Vršac.

IX

Sva potrebna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na mob. telefon. 066-10-90-90, 062/804-16-04  kontakt osoba Trusnik Petar.

 

v.d. Direktor

Lukić Veroljub, dipl.ing.

Огласи - обавештења

Оглашавање лицитације: БАГЕР ГУСЕНИЧАР FIAT-HITACHI

VPD JUŽNI BANAT DOO VRŠAC

Dvorska 2

26300 Vršac

 

OGLAŠAVA

prodaju pokretne imovine

metodom javnog prikupljanja ponuda/licitacije

 

Predmet prodaje je:

 

Procenjena vrednost:

redni broj naziv procenjena vrednosti u dinarima depozit u dinarima
 

 

 

 

 

1.

BAGER GUSENIČAR

marka: FIAT-HITACHI

Tip: EX-215

broj šasije: 205MN-0066

broj motora: IVECO 8065.25.085

Snaga: 107 Kw

Težina: 21500 kg

Boja: Narandžasta

Godina proizvodnje: 1999.

Stanje: havarisan

 

 

 

 

 

 

591.967,00 dinara

 

 

 

 

 

 

118.393,40 dinara

Ponude se dostavljaju na adresu prodavca odnosno na adresu Dvorska 2, 26300 Vršac sa naznakom “ponuda za bager“.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31.01.2018. godine do 11:45h.

Prihvataju se isključivo ponude u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda – ne otvarati“ na koverti i naznakom da se ponuda odnosi na prodaju Bagera guseničara.

Predmet prodaje se prodaje u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 31.01.2018. godine u 12:00 časova na adresi prodavca VPD JUŽNI BANAT DOO VRŠAC, Dvorska 2, Vršac, uz prisustvo komisije za otvaranje ponuda.

Sva potrebna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon. 013/830-923  VPD ‘’Južni Banat’’ doo Vršac, Dvorska 2.

 

 

 

 

Огласи - обавештења

ПРОЈЕКАТ „БИРАЈ ОПОРАВАК“

Удружење Излазак је хришћанско добротворно удружење које је основано ради пружања помоћи у превенцији, ресоцијализацији и рехабилитацији зависника од опојних и халуциногених средстава. Промовише заштиту људског здравља и унапређење здравог живота. Удружење је настало на иницијативу групе опорављених зависника, који су имали жељу да лично искуство и помоћ коју су примили, бесплатно пренесу даље онима који су, због специфичности проблема, дискриминисани и напуштени.
Мисија удружења Излазак јесте да се кроз програме оснаживања и подршке зависницима, опорављеним зависницима, њиховим породицама и бескућницима, пружи помоћ у социјалном прилагођавању.

Пројекат Бирам Опоравак је трогодишњи пројекат који се спроводи на подручју Србије, Босне и Херцеховине и Црне Горе. Светска федерација противв дроге (WФАД) је препознала да је потражња за дрогама на нашим просторима у константном порасту и као одговор на процену потреба, понудила је партнерство организацијама Излазак (СРБ), Прослави Опоравак (БиХ) и Препород (ЦГ), у жељи да се на што бољи начин и свеобухватно адресира проблем зависности.
Основни циљ пројекта је унапређење услуга за појединце и породице које су погођене проблемом зависности.
Један од циљева пројекта је, такође, унапређење сарадње, као и умрежавање између свих релевантних актера у региону. Све то у сврху пружања максималне подршке зависницима у свим фазама процеса опоравка од мотивације и рехабилитације, до ресоцијализације и реинтеграције у друштво.
У сврху остварења ових циљева, отворено је саветовалиште и wеб страница – – www.biramoporavak.com.

У склопу саветовалишта, путем бесплатне и анонимне телефонске линије, особама и породицама у проблему зависности, доступне су информације о могућностима лечења и ризицима који настају као последица злоупотребе психоактивних супстанци.
Ви позовете а ми:
гарантујемо анонимност при сваком позиву;
дајемо информације о штетностима злоупотребе дрога и могућностима оопоравка;
обезбеђујемо директан приступ саветницима за проблематику злоупотребе дрога;
процењујемо потребе особа у проблему, пружамо охрабрујуће информације, заказујемо састанке;
уговарамо опције за опоравак сходно потреби корисника;
нудимо сервисе великог броја локалних и регионалних институција/центара за опоравак од зависности;
пружамо личну подршку током целог пута опоравка, од првог позива до ресоцијализације.

Огласи - обавештења

Конкурс за посао у Мењачници „Алта“ у Смедереву

Једна од водећих платних институција у земљи, Мењачница „Алта“, расписује
Конкурс за пријем нових радника на позицији благајник-ликвидатор, а који ће бити ангажовани у оквиру објекта који се отвара у Ретали парку – Смедерево.

Пријаве послати на e-mail: hr@altapay.rs 

Све додатне инфромације можете добити на: 064 613 56 72.

Огласи - обавештења

Обавештење Института „Гоша“: КУРС ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ИНЖЕЊЕРЕ И ТЕХНОЛОГЕ ЗАВАРИВАЊА

Обавештавамо Вас да Институт „Гоша“ организује курс за међународне инжењере заваривања (ИWЕ) и међународне технологе заваривања (ИWТ) према програму и правилима Међународног института зазаваривање – ИИW. Овај курс припада јединственом и свеобухватном систему образовања, обуке, квалификације и сертификовања везаном за заваривање а који се примењује на појединце и компаније и који је усаглашен на светском нивоу. Предавачи на курсу су реномирани професори са Београдског универзитета и истакнути стручњаци из привреде.

Почетак курса за ИWЕ/ИWТ се очекује почетком новембра месеца текуће године свечаним отварањем. У жељи да постигнемо боље ефекте у настави и учењу, предавања ће се, као и на претходном курсу, одржавати три дана у недељи (четвртак, петак и субота).

Укупни фонд часова за ИWЕ је 448 часова, а за ИWТ је 369 часова, од чега је по 60 часова практичне наставе. Курс за ИWЕ/ИWТ је подељен је на теоријски и практични део. Теоријски део обухвата предавања из четири области (Поступци заваривања и опрема за заваривање; Материјали и њихово понашање при заваривању; Заварене конструкције и пројектовање; Производња и инжењерска примена) и одвијају се у Институту „Гоша“ у Београду. Вежбе се одвијају у Институту „Гоша“ у Смедеревској Паланци. У првом делу курса, после 84 часова предавања, полаже се међуиспит. Остала четири испита (писмени и усмени) полажу се након сваког поглавља. Завршни део курса је одбрана завршног рада.

Приступ курсу: Неопходно је да кандидати обезбеде оверену копију дипломе о претходном образовању: факултета (МСц) или више школе од 6 семестара (Бцх) за инжењере, односно више школе (трајање 5 семестара) или средње школе (4 године) за технологе. Приступ курсу имају инжењерско техничке струке.

Цена курсева: 2.200 € за (ИWЕ) и 1.800 € за (ИWТ), у динарској противвредности на дан плаћања по средњем курсу НБС, без ПДВ. Вредност ПДВ је 20%. У цену су укључена предавања, вежбе и уџбеницки материјал. Могуће је и плаћање у неколико рата.

Издавање дипломе се посебно плаћа ДУЗС-ЦертПерс – овлашћеном националном телу за образовање кадрова у заваривању (АНБ) по цени 600€ у динарској противвредности на дан плаћања по курсу НБС, без ПДВ. Вредност ПДВ је 20%. Сваки полазник на почетку курса склапа уговор са ДУЗС-ЦертПерсом.

Пре почетка курса неопходно је да кандидати доставе поред пријаве, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету (школи). Ову документацију потребно је што раније доставити (најкасније 10 до 15 дана пре почетка курса).

Организације и појединци заинтересовани за учешће на курсу треба да пошаљу пријаву е-мејлом или поштом на адресу: Институт „Гоша“, Београд, Милана Ракића 35.

 

Директор Мирко Личина, дипл. маш. инжењер

 

Особа за контакт и обавештења је:

Милан Проколаб, дипл.маш.инг., ИWЕ – Руководилац образовног и развојног центра за заваривање и сродне поступке

Тел: 011/2413422

моб. 064/8389826

Фаx: 011/ 2410-977

e-mail: milan.prokolab@institutgosa.rs

Огласи - обавештења

Наранџасти метео-аларм: РХМЗ ЗА СУБОТУ, 12. АВГУСТ НАЈАВИО ОЛУЈУ И ОБИЛНЕ ПАДАВИНЕ

После великих врућина, у суботу 12. августа доћи ће до нагле промене времена. Снажан циклон захватиће нашу земљу, а за подручје Смедеревске Паланке, Републички хидро метеоролошки завод прогласио је наранџасти метео-аларм, и то због очекиваних падавина, чија ће количина бити око 30 литара воденог талога по метру квадратном за 3 сата. Очекује се и олујни ветар, а могуће су и временске непогодне праћене градом.

Исток и југ земље су под црвеним мерео-алармом, јер се у овим подручијима очекују још веће падавине.

Огласи - обавештења

8. августа акција добровољног давања крви: ЦРВЕНИ АУТОБУС У ПАЛАНЦИ, ОД 10 ДО 17 ЧАСОВА


У склопу летње кампање добровољног давања крви, Институт за трансфузију крви Србије организоваће и у Смедеревској Паланци,   у уторак 08. августа, ову акцију.  Добровољни даваоци моћи ће да дају крв у црвеном аутобусу који ће бити паркиран у пешачкој зони у центру града, у  периоду од 10 до 17 часова.

Позивамо све грађане Паланке да се прикључе овогодишњој Летњој кампањи, покажу хуманост, добровољно дају крв и на тај начин помогну у обезбеђивању  резерви крви,  и допринесу да овогодишња кампања буде још успешнија.

Огласи - обавештења

Из Кабинета председника општине: КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА КАЖЊАВАЋЕ ГРАЂАНЕ КОЈИ НЕНАМЕНСКИ ТРОШЕ ПИЈАЋУ ВОДУ

Преносимо Обавештење Кабинета председника општине Смедеревска Паланка: 

Због ненаменског трошења воде из Градског водовода, од стране несавесних грађана, који пијаћу воду користе за заливање башти, траве, поливање дворишта и окућница, прање аутомобила, поливање стаза и улица као и друге облике очигледно ненаменског коришћење воде инспектори Комуналне инспекције општине Смедеревска Паланка примениће Законом прописане мере и казне за одговорна лица.

Огласи - обавештења

Обавештење Општине Смедеревска Паланка: МЕРЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕКСТРЕМНИХ ВРУЋИНА

Из Општине Смердеревска Паланка, Одељења за послове одбране и ванредне ситуације добили смо Обавештење које преносимо у целости:

 

 

Република Србија

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Број: 82-8/2017-III/5

Четвртак, 3. август 2017.

В.Ђ.

ТЕЛЕВИЗИЈА «ЈАСЕНИЦА»

РАДИО «НОВА»

«НЕДЕЉНИК»

«ПАЛАНАЧКЕ НОВИНЕ»

ПОРТАЛ «ПАЛАНКА ДАНАС»

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Према прогнози Републичког хидро-метеоролошког завода, од четвртка 3. до среде 9. августа очекује се екстремно топло време, па је за ове дане проглашен црвени метео-аларм, за целокупно подручје Србије.

 

Ектсремне метеоролошке прилике захтевају примену одговарајућих мера, укључујући и препоруке грађанима како да се понашају за време прогнозираног топлотног таласа. У том смислу:

 

 1. Цистерна за пијаћом водом биће стационирана код фонтане у центру града, од 10 до 15 часова;

 

 1. Биће појачана приправност интервентнних и дежурних служби Болнице и Дома здравља, као и екипа патронажне службе.

 

 1. Послодавцима се препоручује да спроведу организацију рада на начин да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених, нарочито у периоду од 11 до 16 часова;

 

 1. У случајевима када се рад на отвореном не може избећи у поменутом интервалу, треба применити организационе, техничке и здравствене промене режима рада, што подразумева чешће паузе, уз обезбеђивање довољних количина воде и безалкохолних напитака, простора где запослени могу да се склоне од сунца, обезбеђивање и пружање прве помоћи уколико дође до здравствених проблема запослених изазваних врућином, и чешће смене радника који су иложени директном сунчевом зрачењу;

 

 1. Житељима наше општине који током трајања прогнозираног тропског таласа не морају да иду на посао, саветује се да не излазе напоље у интервалу од 11 до 16 часова, да редовно узимају довољну количину течности, да бораве у расхлађеним просторијама. Грађанима се препоручује да носе флашицу са водом, и да се сунцу не излажу без капе или сунцобрана, да се уздрже од конзумирања алкохола, и да избегавају управљање моторним возилима у најтоплијем делу дана.

 

 1. Становништву које живи на селу препоручује се да послове на отвореном не обавља у време од 11 до 16 часова.

 

Ове препоруке посебно се односе на старија лица и хроничне болеснике.

 

 1. Имајући у виду да најављене временске прилике погодују избијању и ширењу пожара, апелује се на грађане да се придржавају прописа којима се забрањује паљење ватре на отвореном, паљење траве, стрњике, врзине и сличног, као и да не бацају опушке цигарета и шибице у природи или парковима.

 

ЖМ

 

Помоћник председника општине

Смедеревска Паланка,

Милица Деспотовић