ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Огласи - обавештења

ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОKРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСKА ПАЛАНKА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

На основу Одлуке Општинског већа од 14. децембра 2022. године Kомисија за отуђење непокретности у јавној својини Општине Смедеревска Паланка расписала је 11. јануара.

ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОKРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСKА ПАЛАНKА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Предмет отуђења су следеће непокретности у јавној својини Општине Смедеревска Паланка и то:

Kп.бр. 5218/1 KО Смедеревска Паланка 1, површине 376 м2, као и Објекат бр.1 површине 173м2, изграђен на кп.бр. 5218/1, све уписано у лн.бр. 6309 KО Смедеревска Паланка 1.

Почетна цена на јавној лицитацији (за земљиште и објекат) износи 99.386.00 евра. Висина депозита за учешће у поступку лицитације износи 9.939.00 евра.

Стан С29-1 површине 135,05м2, као посебни део објекта бр.1, изграђеног на кп.бр. 3220 , лн.бр. 6309 KО Смедеревска Паланка 1.

Почетна цена на лицитацији износи 75.604.30 евра. Висина депозита за учешће у поступку лицитације износи 7.560.43 евра.

Јавно надметање биће одржано у просторијама Мале сале Општине Смедеревска Паланка, ул. Вука Kараџића бр. 25, дана 17. фебруара 2023. године са почетком у 12 часова.

Заинтересована лица ради разгледања непокретности, као и додатних информација и обавештења могу се обратити контакт особи, Светозару Терзићу, контакт телефон 0642626697, као и у просторијама Општине Смедеревска Паланка, канцеларија бр. 211, Општинско правобранилаштво.

Непокретности се купују у „виђеном“ стању.

Право учешћа по овом огласу имају сва физичка, правна лица и предузетници који доставе благовремене и потпуне пријаве, уз пријаву доставе оригинал доказа о уплати депозита и приступе јавном надметању. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Уплате депозита вршиће се до 13 фебруара 2023. године, на рачун број 840-0000000636804-34, са позивом на број 13-093 по моделу 97, сврха уплате депозит за учеће у поступку јавног надметања са ознаком за коју непокретност се уплаћује.

Уз уплату депозита заинтересована лица дужна су да најкасније 14.02.2023.године доставе и пријаву за учешће на јавној лицитацији која ће садржати податке и то:

За физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број телефона, фотокопију личне карте подносиоца и потпис, а ако је лице предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана,

За правна лица: назив, седиште, контакт телефон, извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 (тридесет) дана, као и потпис овлашћеног лица у правном лицу.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

У пријави и на самој коверти обавезно назначити на коју непокретност која је предмет отуђења се односи Ваша пријава. Пријава се доставља лично или путем поште на адресу Општина Смедеревска Паланка, ул. Вука Kараџића бр.25, канцеларија 211 Општинско правобранилаштво.

Лицитациони корак у поступку јавног надметања за све непокретности које су предмет утврђује се у износу од 5% од вредности непокретности и износи:

За непокретност бр. 1 (кп.бр. 5218/1 земљиште и објекат ) 4.970.00 евра.

За непокретност бр. 2 (стан С29-1 ) 3780 евра.

Непокретност се отуђује учеснику у поступку јавног надметања који понуди највишу цену. Плаћање купопродајне цене најповољнији понуђач је у обавези да плати ођедном, у року од 8 дана од дана закључења купопродајног уговора.Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

Поступак јавног надметања ће се спровести ако је пристигла најмање једна благовремена и потпуна пријава и ако понуђач прихвати почетну цену као купопродајну. Уколико је не прихвати, исти губи право на повраћај депозита, у складу са законом.h

Учесник који понуди највиши износ цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

Уколико учесник који понуди највиши износ цене, не закључи купопродајни уговор и не уплати цену у року одређеном овим огласом, губи право на повраћај депозита.

У напред наведеном случају позваће се други и трећи понуђач са највишим износима лицитиране цене, да се у року од 3 дана изјасне да ли остају при лицитираној цени. У колико ни други ни трећи понуђач не остану при излицитираној цени и намери да закључе уговор, поступак јавне продаје ће се поновити.

Трошкови овере уговора, као и сви дуги трошкови који могу произићи из овог правног посла падају на терет купца.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу да учествују у јавном надметању, а такве пријаве се одбацују.

Оглас ће бити објављен на сајту Општине Смедеревска Паланка, огласној табли Општине и дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *