Upravni sud presudio: PONOVO SE GLASA U POČEVICI

izbori-glasanje-1Upravni sud je doneo odluku da se izbori na izbornom mestu br 17 u Kusatku ponove zbog nepravilnosti na ovom biračkom mestu.

Obrazloženje:

U IME NARODA

Upravni sud, u veću sastavljenom od sudija: Steva Đuranovića, predsednika veća, Gordane Gajić Salzberger i Ruže Urošević, članova veća, sa sudskim savetnikom Majom Panić, kao zapisničarem, odlučujući o žalbi M. P., kandidata za odbornika proglašene liste Koalicija „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“ iz Smederevske Palanke, …, izjavljenoj protiv rešenja Izborne komisije opštine Smederevska Palanka broj: 013-36/2016-02/2, donetog na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine, u predmetu zaštite izbornog prava, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 05.05.2016. godine, u 12,15 časova, doneo je

P R E S U D U

Žalba SE ODBIJA.

O b r a z l o ž e nj e

Ožalbenim rešenjem, u stavu I dispozitiva, usvojen je prigovor podnosioca izborne liste SRPSKI POKRET OBNOVE, DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – D. J., Z. B., izjavljen zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine i poništavaju se izbori na biračkom mestu 17 – OŠ “Brana Jevtić“ – Počevica u opštini Smederevska Palanka, a stavom II dispozitiva određeno je da će se ponovni izbori održati u zakonom propisanom roku, o čemu će Izborna komisija doneti posebnu odluku. U žalbi podnetoj Upravnom sudu neposredno, dana 27.04.2016. godine u 19,40 časova, žalilac osporava rešenje Opštinske izborne komisije, i to: zbog nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primene materijalnog prava i ostalih razloga koje zakon predviđa kao razlog za izjavljivanje žalbe.

U žalbi ističe da je birački odbor za biračko mesto 17 u OŠ „Brana Jevtić“ – Počevica u Kusatku, Smederevska Palanka, u svemu postupio u skladu sa odredbama člana 56. i 67. Zakona o izboru narodnih poslanika, jer je biračko mesto otvoreno u 07,00 časova i isto zatvoreno u 20,00 časova, da je izvršena provera glasačke kutije pre početka glasanja na taj način što je kontrolni list ubačen u glasačku kutiju, potpisan i overen od strane prvog glasača i članova biračkog odbora uprisustvu prvog birača, nakon čega je glasačka kutija zapečaćena, što je uneto u zapisnik. Navodi da je nakon zatvaranja biračkog mesta prvo provereno i javno pokazano prisustvo potpisanog kontrolnog lista, da je u toku rada Opštinska izborna komisija, između ostalog, izvršila uvid u izborni materijal sa biračkog mesta br. 17. Dalje navodi da je Izborna komisija opštine Smederevska Palanka nedvosmisleno konstatovala da se u izbornom materijalu za biračko mesto br. 17 OŠ „Brana Jevtić“ – Počevica u Kusatku, nalazi kontrolni listić, da je isti potpisan od strane prvog birača, da je prvi birač upisan pod rednim brojem 531 u izvodu iz biračkog spiska za biračko mesto br. 17 OŠ „Brana Jevtić“ – Počevica u Kusatku, opština Smederevska Palanka. Dalje navodi da je u pogledu prisustva R. S. (u žalbi pogrešno označena kao S.) na biračkom mestu 17, činjenično stanje nepotpuno i netačno utvrđeno i da je pogrešno primenjeno materijalno pravo. Navodi da je predsednik biračkog odbora biračkog mesta br. 17, u trenutku saznanja da R. S. nema rešenje za zamenu, istu obavestio o tome i udaljio je sa biračkog mesta nešto posle 11,00 časova, tako da prisustvo R. S. u vremenskom intervalu od početka glasanja na ovom biračkom mestu, do njenog udaljavanja sa istog, ne predstavlja bitnu povredu izbornog postupka, jer je vremenski interval njenog prisustva na biračkom mestu mnogo kraći u odnosu na vremenski period do zatvaranja biračkog mesta te ista nije mogla uticati na tok glasanja na biračkom mestu br. 17.

Osim toga, činjenica da je R. S. potpisala kontrolni list, po mišljenju žalioca, takođe ne predstavlja bitnu povredu izbornog postupka, sa razloga što je kontrolni listić potpisan od strane ostalih članova biračkog odbora koji su imali rešenja za članove biračkog odbora. Smatra da bi bitna povreda postupka koja bi bila od uticaja na dalji tok izbora bilo da je samo R. S. potpisala kontrolni listić, bez potpisa drugih članova biračkog odbora. Sa navedenih razloga smatra da razlozi koje je

Izborna komisija opštine Smederevska Palanka navela u ožalbenom rešenju ne predstavlja bitne povrede izbornog postupka, te kao takve nisu ni apsolutni razlog za poništavanje, odnosno ponavljanje izbora na biračkom mestu br. 17 u Kusatku i predlaže da sud usvoji žalbu i poništi rešenje od 27.04.2016. godine. Nalazeći da podneta žalba sadrži nedostatke koji sprečavaju rad suda u ovoj izbornoj stvari,

Upravni sud je rešenjem 16 Už 241/16 od 28.04.2016. godine naložio P. M. da odmah, a najdalje u roku od tri sata od prijema ovog rešenja, uredi žalbu tako što će se precizno izjasniti ko podnosi žalbu: Lista „ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE“ ili Opštinski odbor Srpske napredne stranke Smederevska Palanka ili P. M., po ovlašćenju Srpske napredne stranke od 07.03.2016. godine, dostavljenom uz žalbu, uz upozorenje da će u slučaju nepostupanja po ovom rešenju u ostavljenom roku, žalba biti odbačena, saglasno članu 25. Zakona o upravnim sporovima.

Postupajući po navedenom rešenju suda, P. M. je 04.05.2016. godine u 17,00 časova dostavio Upravnom sudu podnesak u kome se izjasnio da je podnosilac žalbe P. M., kandidat za odbornika proglašene liste Koalicija „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“. Upravni sud je uz dopis 16 Už 241/16 od 27.04.2016. godine, dostavio Izbornoj komisiji opštine Smederevska Palanka žalbu žalioca, sa nalogom da sudu dostavi odogovor na podnetu žalbu, kao i spise predmeta označene u navedenom dopisu. Postupajući po nalogu Upravnog suda Izborna komisija opštine Smederevska Palanka dostavila je Upravnom sudu odgovor na žalbu i spise predmeta dana 28.04.2016. 16 Už. 241/16 3 godine u 15,03 časova.

U odgovoru na žalbu Izborna komisija osporila je žalbu u celosti ostajući u svemu pri razlozima iz obrazloženja ožalbenog rešenja. Predložila je da se žalbu odbije kao neosnovana. Postupajući po podnetoj žalbi, na osnovu odredbe člana 54. stav 1. i 3. Zakona o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – Odluka US i 54/11),

Upravni sud je ocenio da je ista blagovremena, budući da je podneta 27.04.2016. godine u 19,40 časova (budući da je u zapisniku sednica Izborne komisije opštine Smederevska Palanka konstatovano da je sednica počela rad u 18,00 časova, dana 26.04.2016. godine). Odlučujući o podnetoj žalbi kao blagovremenoj, dopuštenoj i izjavljenoj od strane ovlašćenog lica, ocenom navoda istaknutih u žalbi, odgovora na žalbu i spise predmeta ove upravne stvari, Upravni sud je našao da žalba nije osnovana. Iz ožalbenog rešenja i stanja u spisima predmeta proizlazi da je Izborna komisija opštine Smederevska Palanka na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine ožalbenim rešenjem usvojila prigovor podnosioca Izborne liste SRPSKI POKRET OBNOVE, DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE- D. J., Z. B., izjavljen zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine i poništila izbore na biračkom mestu 17-OŠ „Brana Jevtić” – Počevica u opštini Smederevska Palanka. Ovo sa razloga što je, u postupku po prigovoru, Izborna komisija opštine Smederevska Palanka na osnovu izjave uzete od S. ( Ž.) M. iz Kusatka, prvog birača na navedenom biračkom mestu, kao i od članova biračkog odbora M. N., S. R., J. B., M. L., S. D., N. Ž., S. M., J. I., M. M., J. B. i S. Z. i na osnovu uvida u celokupan izborni materijal sa biračkog mesta 17 OŠ „Brana Jevtić”- Počevica, utvrdila da se u materijalu nalazi potpisani kontrolni list, da je potpisan od strane S. M., kao prvog birača, koji je upisan pod rednim brojem … u izvodu iz biračkog spiska, da je kontrolni list potpisan od strane članova biračkog odbora, sem pod rednim brojem 2. Pod rednim brojem 2 kontrolni list je potpisala R. S., koja nije član biračkog odbora na biračkom mestu 17 – OŠ „Brana Jevtić”- Počevica.

Osim navedenog utvrđeno je da je u zapisnik o radu biračkog odbora na sprovođenju glasova i utvrđivanju rezultata glasanja za izbor odbornika Skupštine opštine Smederevska Palanka pod rednim brojem 1a, upisana primedba da je R. S., pošto je utvrđeno da nije član biračkog odbora na ovom biračkom mestu udaljena sa biračkog mesta i da to nije uticalo na glasanje, a takođe je konstatovano i da je zapisnik o radu biračkog odbora potpisan od većine članova biračkog odbora. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, primenom odredbe člana 58. stav 4. i odredbe člana 67. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika,

Opštinska izborna komisija opštine Smederevska Palanka je usvojila prigovor i poništila izbore na biračkokm mestu 17 OŠ „Brana Jevtić” Počevica u Kusatku. Odredbom člana 58. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 34/2010, 54/2011) propisano je da se odredbe Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35/00, 57/03 – odluka USRS, 72/03 – dr. zakon, 75/03 – ispr. dr. zakona, 18/04, 85/05 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) o biračkim spiskovima, o izbornom materijalu, imenovanju u izborne komisije i biračke odbore, biračkim mestima, o obaveštavanju građana o predloženim kandidatima, o zabrani trajanja izborne propagande i objavljivanju prethodnih rezultata ili procene rezultata izbora, glasanju, utvrđivanju i objavljivanju rezultata izbora, neplaćanju poreza i doprinosa za sredstva koja se isplaćuju kao naknada za rad lica u organima za sprovođenje izbora i kaznama, shodno se primenjuju na izbor odbornika, ako ovim zakonom nije drugačije određeno. 16 Už. 241/16 4 Odredbom člana 58. st. 4. Zakona o izboru narodnih poslanika propisano je da je zabranjeno zadržavanje na biračkom mestu svih lica koja nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora koja su utvrđena ovim zakonom. Odredbom člana 67. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35/2000,…36/2011) propisano je da birački odbor proverava glasačku kutiju u prisustvu birača koji prvi dođe na biračko mesto. Rezultat kontrole upisuje se u kontrolni list, koji potpisuju članovi biračkog odbora i birač koji je prvi došao na biračko mesto. Polazeći od stanja u spisima predmeta ove izborne stvari, razloga datih u obrazloženju ožalbenog rešenja i navedenih propisa, pravilno je, po oceni Upravnog suda, odlučila Izborna komisija opštine Smederevska Palanka, kada je usvojila prigovor podnosioca izborne liste SRPSKI POKRET OBNOVE, DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – D. J., Z. B., izjavljen zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine, i poništila izbore na biračkom mestu 17 – OŠ “Brana Jevtić” Počevica, u opštini Smederevska Palanka. Ovo sa razloga što je kod potpisivanja kontrolnog listića, u radu biračkog odbora, učestvovalo lice koje nije bilo njegov član. Naime, uvidom u dostavljene spise predmeta u kojima se nalazi i original kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, utvrđuje se da je kontrolni list, pod rednim brojem 2, u svojstvu člana biračkog odbora na biračkom mestu 17- OŠ „Brana Jevtić” – Počevica, Kusadak, Smederevska Palanka, potpisala R. S. koja nije bila određena za člana biračkog odbora na način propisan zakonom (a što među strankama i nije bilo sporno). Kod ovakvog stanja stvari, očigledno je da kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije na biračkom mestu 17 – OŠ „Brana Jevtić” – Počevica, Kusadak u Smederevskoj Palanci sadrži nepravilnosti jer je isti potpisan od strane lica koje nije imenovano za člana biračkog odbora na biračkom mestu br. 17 i kao takvo nije moglo da potpiše kontrolni list.

Ovo sa razloga što, shodno odredbama člana 67. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika koji se primenjuje i na lokalne izbore, kontrolni list potpisuju samo prvi birač i članovi biračkog odbora. Stoga, postupanje suprotno navedenom i po nalaženju Upravnog suda predstavlja povredu člana 67. stav 1. i člana 58. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, pošto je u radu biračkog odbora prilikom potpisivanja kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije učestvovala i R. S. koja nije član biračkog odbora i koja nije imala nikakva prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora. Imajući u vidu ovakvo činjenično stanje, pravilno je odlučila Izborna komisija opštine Smederevska Palanka, kada je, na osnovu čl. 50. stav 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima, poništila izbore na biračkom mestu 17, u opštini Smederevska Palanka, OŠ „Brana Jevtić” – Počevica, Kusadak, pravilno nalazeći da je došlo do povrede odredbe čl. 67. stav 1. i čl. 58. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, koja se u sprovođenju lokalnih izbora, shodno primenjuje na osnovu odredbe člana 58. Zakona o lokalnim izborima. Prilikom odlučivanja, sud je imao u vidu da je u uvodu ožalbenog rešenja 16 Už. 241/16 5 navedeno da je isto doneto na sednici Izborne komisije održanoj dana 26.04.2016. godine, dok je na kraju rešenja, ispod pouke o pravnom sredstvu i označavanja broja donetog rešenja, naveden datum 27.04.2016. godine (a koji datum je označen i od strane podnosioca žalbe), pa nalazi da je ovo bez uticaja na donošenje drugačije odluke, budući da je očigledna greška u kucanju, jer je Izborna komisija, uz odgovor na žalbu, sa spisima predmeta dostavila i zapisnik iz koga nesumnjivo proizlazi da je sednica izborne komisije na kojoj je doneto ožalbeno rešenje održana dana 26.04.2016. godine.

Sa navedenih razloga, Upravni sud je na osnovu člana 54. stav 3. Zakona o lokalnim izborima i shodnom primenom odredbe člana 40. stav 2. Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u dispozitivu ove presude. Pri odlučivanju, sud je imao u vidu podnesak podnosioca izborne liste SRPSKI POKRET OBNOVE, DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE od 28.04.2016. godine, označen kao odgovor na žalbu zainteresovanog lica, ali je našao da je bez uticaja na drugačije odlučivanje u ovoj pravnoj stvari. Ovo sa razloga što u izbornom sporu, zbog prirode zaštite izbornog prava nije primerena shodna primena odredaba Zakona o upravnim sporovima koje se odnose na zainteresovano lice. PRESUĐENO U UPRAVNOM SUDU dana 05.05.2016. godine u 12,15 časova, 16 Už. 241/16

 

Zapisničar Predsednik veća-sudija Maja Panić, s.r. Stevo Đuranović, s.r.

Za tačnost otpravka Upravitelj pisarnice Dejan Đurić

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *