Pismo  Advokatske  komore  Srbije  premijeru  Vučiću

310233_1VLADA  REPUBLIKE  SRBIJE  PREMIJERU – PRVOM  MINISTRU  G . ALEKSANDRU VUČIĆU

NEMANJINA 11

11000 BEOGRAD

 

Poštovani  gospodine  Vučiću,

imajući  u  vidu  činjenicu  da  ste  kao  Prvi  ministar  najodgovornija  osoba  za  ukupne  efekte  rada  Vlade   Republike  Srbije,  a  da  Ministar  pravde,  koji  uživa  Baše  veliko  poverenje,  nije  ni  želeo  ni  hteo  da  predupredi  uzroke  zbog  kojih  je  došlo  do  obustave  rada  advokata., a  nakon  početka  obustave  rada  advokata  nije  ni  želeo  ni  hteo  da  otkloni  uzroke  koji  su doveli  do  obustave  rada.

Pitanja  zbog  kojih  je  došlo  do  obustave  rada  advokata  u  Republici Srbiji  cv  usvajanja  i  primena  Zakona  o  javnom  beležništvu  i  drugih  pratećih  zakona,  te  nerešavanja  pitanja  poreske  politike  prema  advokatima.  Smatramo  za  svoju  obavezu  da  se  Vama  lično  obratimo  i  damo  viđenje  advokature  u  vezi  sa  problemima  koji  su  doveli do  obustave  rada  advokata  i  predložimo  moguća  rešenja.

Nezadovoljstvo  advokature  već  duže  traje,  a li  prvenstveno  Ministarstvo  pravde  ali  i  Ministarstvo  finansija  nisu  ništa  konkretno  do  danas  uradili  da  bi  se  uzroci  i  posledice  otklonili.  Posebno,  do  ultimativnog  pisma  Ministra  pravde  nijedno  od  ta  dva  ministarstva  nije  oglasilo  povodom  odluke  Skupštine  Advokatske  komore  Srbije  od  13. 09.  2014.  koja  je  dostavljena  svim  ministarstvima,  sudovima,  tužilaštvima  i  drugim  državnim  organima  i  javno  objavljena  (uz  ovo pismo  Vam  dostavljamo  primerak  navedene  odluke).

Advokati  žele  razgovore  i  pregovore,  ali  je  Ministar  pravde  odbio  da  na  bilo  koji  način  razgovora  o  izmenama  Zakona  o  javnom  beležništvu  i  drugim  pratećim  zakonima  u z ultimativan  zahtev  da  se  odmah  prekine  protest.

Dakle,  Ministar  pravde  se  povodom  protesta  advokata  jedino  oglasio  ultimativnim  dopisom  Advokatskoj  komori  Srbije,  čija  Vam  je  sadržina  verovatno  poznata.  Pismo  je,  osim  direktne  uvrede  upućene  profesiji,  puno  nekompetentnosti  i  nepoznavanja  osnovnih  principa  na  kojima  advokatura  počiva  u  svim  demokratskim  zemljama,  pa  i  u  Republici  Srbiji  od  1862.  godine  do  danas.  Po  nama,  navedeno  pismo  predstavlja  demonstraciju  neznanja  koja  ne  može  da  bude  dopuštena  prvom  čoveku  Ministarstva  pravde.

U  vezi  sa  tim  ukazujemo  Vam  na  tri  ozbiljna  propusta  u  pismu  Ministra  pravde.

Prvi  propust  je  da  se  Ministar  u  najvećem  delu  svog  ultimativnog  dopisa  poziva  na  odredbe  Zakona  o  štrajku.  Vama  je  kao  pravniku  i  jednom  od  najboljih  studenata  Pravnog  fakulteta  Univerziteta  u  Beogradu,  poznato  da  se  Zakon  o  štrajku  primenjuje  samo  na  zaposlene,  a  ne  i  na  lica  koja  obavljaju  samostalnu  delatnost,  a  to  zna či  ne  i  na  advokate.

Drugi  propust  je  da  Ministar  pravde  zaključuje  da  se  na  advokaturu  mogu  primeniti  odredbe  Zakona  o  državnoj  upravi.  To  je  potpuno  nerazumevanje  ustavnog  položaja  advokature  iz  člana  67.  Ustava  Republike  Srbije  i  njenog  statusa  samostalne,  nezavisne  i  samoregulirajuće  profesije.

Treći  propust  je,  neverovatna  činjenica  da  Ministar  pravde  traži  intervenciju  Vlade  Republike  Srbije  u  pogledu  uputstva  koje  je  doneto  na  osnovu  odluke  Skupštine  Advokatske  komore  Srbije  od  13. 09. 2014.  Uputstvo  ne  predstavlja  akt  koji  bi  mogao  biti  predmet  za  intervenciju  Vlade  Republike  Srbije,  niti  takav  akt  može  biti  predmet  ocene  ustavnost i  i  zakonitosti.

Izražavanje  protesta  sa  obustavom  rada  advokata,  po  odredbama  Zakona  o  advokaturi,  ne  predstavlja   vršenje  javnih  ovlašćenja,  jer  i  Advokatska  komora  Srbije  i  advokatske  komore  u  njenom  sastavu,  nijednog  trenutka  nisu  prestale  da  vrše  poverena  javna  ovlašćenja  od  strane  države  na  način  kako  je   to  predviđeno  Zakonom  o  advokaturi.

Ovakvim  odnosom  Ministra  pravde  prema  advokatskoj  profesiji,  Republici  Srbiji  se  nanosi  velika   šteta  kako  kod  građana  Republike  Srbije  tako  i  na  međunarodnom  planu.

U  prvih  dvadeset  dana   primene  Zakona  o  javnim  beležnicima  u  Srbiji  je došlo  do  kolapsa  pravnog   prometa  jer  se  sačinjavanje  i  overa  javno  beležničkih  zapisa  odlaže  za  narednu  godinu.  Ovo  je  logičan   sled  jer  94  javna  beležnika  ne  mogu  da  zamene  8.500  advokata.  Zato  je  advokatura  i  tražila,  ne da  se  ukinu  javni  beležnici,  nego  da  ona  pismena  koje  sačine  advokati  i  stave  svoj  pečat,  javni  beležnici   mogu  samo da  overavaju.

Takođe,  nedopustivo  je  da  javni  beležnici  preuzimaju  ingerencije  i  ovlašćenja  suda  i da  se  suprotno   Ustavu  Republike  Srbije  na  njih  prenose  nadležnosti  suda,  niti  da  zastupaju  stranke  pred  sudovima  u  slučajevima  kada  bude  osporen  javno beležnički  zapis,  jer  je  u  suprotnosti  sa  garantovanim pravima  građana  na  slobode  volje  ugovaranja i slobode  izbora  ko  će ih  zastupati  u  postupcima  pred  sudom.

Posebno  ukazujemo  da  naknade  za  overe  koje  su  nekada  direktno  uplaćivane  u  Budžet  Republike  Srbije  sada  se  samo  delimično  uplaćuju  u  Budžet  Republike  Srbije,  a  sve  zbog  primene  ovakvog  Zakona  o  javnim  beležnicima.

Zato  smatramo  da  jedino  razgovor  sa  Vama  može  biti  konstruktivan  i  dovesti  do  rešavanja  problema   koji  su  prouzrokovali  protest  i  obustavu  rada  advokata.

 

S poštovanjem,

predsednik Advokatske  komore  Srbije

Dragoljub  Đorđević,  advokat

 

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.