ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Огласи - обавештења

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ДОДЕЛОМ НАЈМАЊЕ 5 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА У ОКВИРУ ПОТПРОЈЕКТА 4 РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, у оквиру регионалног стамбеног програма Потпројекат 4 – грађевински материјал и именовању службеника одговорног за контролу квалитета (у даљем тексту: Правилник), број 351-221/2016-01, од 23.12.2016., а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Потпројекат 4 (у даљем тексту: Потпројекат 4) и Уговором о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији (у даљем тексту: Уговор о гранту), закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој“, д.о.о.(у даљем тексту: ЈУП) и општине Смедеревска Паланка (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, у оквиру регионалног стамбеног програма Потпројекат 4 – грађевински материјал и именовању службеника одговорног за контролу квалитета (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 4. јануара 2017. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА

ПАЛАНКА

ДОДЕЛОМ НАЈМАЊЕ 5 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА У ОКВИРУ ПОТПРОЈЕКТА 4 РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА

 1. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је додела најмање 5 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица на територији Општине(у даљем тексту: Помоћ).

Помоћ је бесповратна и одобрава се у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, и то у минималном износу од 4.500 евра, односно у маскималном износу до 9.000 евра, све у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан конверзије, по породичном домаћинству.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација, фасаде и друге радове неопходне за довршетак градње или адаптацију којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 1. Корисници

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, могу остварити избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:

 • избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и
 • угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.

Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији Општине, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени Правилником.

Ш.Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. избеглички статус и то:

-да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или

-да им је престао статус избеглице, јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 1. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине;
 2. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини, или заједничкој имовини, са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности без терета као:
 • непокретност која је преузета из земљишњих књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о градњи или
 • непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
 • непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се предметна непокретност налази дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 3) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

 1. да непокретност из тачке 3. овог члана не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 3. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. овог члана;
 4. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 5. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД;
 6. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 • да нису на коначној листи реда првенства по неким од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;
 • да се непокретност из тачке 3. овог члана налази на територији Општине.
 1. Мерила за избор корисника

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

 • Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.
 • Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.
 • Број малолетне деце у породичном домаћинству:
  • породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
  • породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
 • Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
  • домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
  • домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
  • домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.
 • Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
 • Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
  • породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;
  • породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;
 • Материјални положај породичног домаћинства:
  • породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне

зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;

 • породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

 • Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
  • по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
 • ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
 • ако постој и потпуни губитак радне способности – 20 бодова.
  • по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног

домаћинства:

 • за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
 • за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
 • за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

 • Болести од већег социјално-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, пареза и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењуј е по члану домаћинства ако Подносилац приј аве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.

 • Бруто површина непокретности по члану породичног домаћинства:
  • до 15 м2 – 50 бодова
  • до 24 м2 – 30 бодова.

Приликом примене мерила из члана 5. став 1. тачка 10) Комисија за избор корисника податке о бруто површини непокретности узима из извештаја о техничкој процени објеката из дела у коме је наведена површина условна за становање који Комисији за избор корисника доставља технички представник са терена.

Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на јавни позив који:

 • има већи број малолетне деце,
 • већи број чланова породичног домаћинства,
 • има трудну жену у породичном домаћинству,
 • дуже борави на подручју јединице локалне самоуправе у оквиру које конкурише за Помоћ,
 • има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси Општини, Подносилац пријаве доставља

следеће доказе:

 • Попуњен и потписан образац пријаве;
 • Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса

(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

 • Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању нова лична карта са чипом);
 • Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 • Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да немају у својини непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла; Комисија проверава наводе из изјаве.
 • Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
 • за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
 • за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;
 • Доказ о приходима:
 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;
 • Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу објављивања јавног позива – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла) или уколико подносилац или чланови његовог породичног домаћинства не остварују приход по основу пензије, потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији ни у земљи порекла;
 • За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);
 • Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју
 • Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 • Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 • Доказ о постојању болести од већег социјално-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана

 • За једнородитељску породицу прилаже се:
 • потврда о смрти брачног друга;
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;
 • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколио се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 • Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 • Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу – лист непокретности не старији од месец дана у коме је Подносилац пријаве уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета и то као
 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или

-непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката 15)Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на ј авни позив.

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине Смедеревска Паланка, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у писарницу Општине Смедеревска Паланка или путем поште на адресу: Вука Караџића 25, 11420 Смедеревска Паланка, са напоменом „За јавни позив – РСП, Потпројекат 4 – грађевински материјал.”

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 03.02.2017. године.

Подносиоци пријава који испуњавају услове наведене у јавном позиву подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата и провери података о стању имовине код надлежних институција у земљи порекла, по службеној дужности од стране Комисије за избор корисника и преко Комесаријата.

Уколико се утврди да је Подносилац пријаве сам или заједно са члановима свог породичног домаћинства који су наведени у пријави или неко од чланова домаћинства наведен у пријави, отуђио непокретност чиме је остварена укупна добит у вредности већој од 12.000 евра, Комисија за избор корисника решењем одбија предметну пријаву, као неосновану.

Ради утврђивања обима Помоћи која се додељује, технички представник, ангажован од стране „ЈУП Истраживање и развој“ доо, врши техничку процену објеката рангираних подносилаца пријава, у складу са стандардима програма прописаним од стране донатора и обавештава Комисију за избор корисника о налазима.

Уколико Подносилац пријаве или члан, односно чланови породичног домаћинства премине до доношења Одлуке, исти неће бити разматрани, нити бодовани. У случају да премине Подносилац пријаве комисија разматра остале чланове без обзира да ли имају статус избеглице. Уколико до доношења Одлуке Подносилац пријаве пријави новорођеног члана, односно чланове домаћинства Комисија за избор корисника исте разматра и бодује.

Приликом доношења Одлуке, Комисија за избор корисника узима у обзир онај број чланова домаћинства који је Подносилац пријаве навео у пријави на Јавни позив, осим када су у питању преминули или новорођени чланови.

Уколико Подносилац пријаве до доношења Одлуке, достави доказе да су он или неко од чланова његовог породичног домаћинства који су наведени у пријави, након подношења пријаве на Јавни позив оболели од болести од већег социо-медицинског значаја, Комисија за избор корисника наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања пријава.

Након разматрања пријава, техничке процене објекта, провере података у бази трајних решења Комесаријата и верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, Комисија доноси Одлуку.

Комисија за избор корисника, у средствима јавног информисања, објављује обавештење да ће Одлука бити објављена на огласним таблама јединица локалне самоуправе и месних заједница на које се Јавни позив односи, на интернет презентацији Општине www.smederevskapalanka.rs и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

На наведену Одлуку лица на која се Одлука односи могу уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.

Након што одлуке по жалбама постану коначне, Комисија за избор корисника, утврђује Коначну листу реда првенства и у средствима јавног информисања објављује

обавештење да ће Коначна листа реда првенства бити истакнута на огласним таблама Општине и месних заједница Општине, на интернет презентацији Општине и Комесаријата.

One thought on “ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ДОДЕЛОМ НАЈМАЊЕ 5 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА У ОКВИРУ ПОТПРОЈЕКТА 4 РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА

 • Pošto imam potvrdu o oduzimanja stana u Zagrebu od 64 m2, koju sam dobio od Stambenog organa u Zagrebu, dali imam pravo na naknadu u građevinskom materijalu za započetu i 2/3.završenu kuću na teritoriji Opštine Smed. Palanka

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *