ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Огласи - обавештења

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 4-сеоске куће (у даљем тексту: Правилник), број 350-17/2016-01, од 2016. године, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Потпројекат 4 (у даљем тексту: Потпројекат 4) и Уговором о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији (у даљем тексту: Уговор о гранту), закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој“, д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и општине Смедеревска Паланка (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 4 – сеоске куће (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 4. јануара 2016. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 10 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског

материјала или кућних апарата/намештаја

 1. Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела помоћи кроз куповину 10 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја за лица која имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине (у даљем тексту: Помоћ).

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета Помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 11.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије, док се Пакет помоћи одобрава у максималном износу до 1.500 евра,у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета Помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа из става 3. дела I Јавног позива.

Сеоска кућа за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета Помоћи (у даљем тексту: Пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделе пакета Помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине, већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави не могу да буду у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

 1. Корисници

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину сеоских кућа и доделом пакета Помоћи, могу остварити избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:

 • избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и
 • угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.

Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији Општине, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени Правилником.

 • Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. избеглички статус и то:

-да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или

-да им је престао статус избеглице, јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 1. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине;
 2. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
 3. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
 4. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 5. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 6. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 7. да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;
 8. да сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета;
 9. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:
 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
 • да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 10) дела III Јавног позива мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

 1. Мерила за избор корисника

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

 • Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.
 • Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.
 • Број малолетне деце у породичном домаћинству:
  • породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
  • породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
 • Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
  • домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
  • домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
  • домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.
 • Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
 • Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
  • породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;
  • породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова – 20 бодова;
 • Материјални положај породичног домаћинства:
  • породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне

зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;

 • породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

 • Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
  • по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
 • ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
 • ако постој и потпуни губитак радне способности – 20 бодова.
  • по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
 • за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
 • за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
 • за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

 • Болести од већег социјално-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, пареза и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.

 • Регистровано сеоско гааздинство – 20 бодова.

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства иамју регистровано сеоско газдинство.

Уколико два или више подносилаца пријаве на Јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на Јавни позив који:

 • има већи број малолетне деце,
 • већи број чланова породичног домаћинства,
 • има трудну жену у породичном домаћинству,
 • дуже борави на подручју Општине/Града;
 • има мање приходе по члану породичног домаћинства.
 1. Потребна документација

Уз пријаву на Јавни позив, која се подноси Општини, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

 • Попуњен и потписан образац пријаве;
 • Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса

(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

 • Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању нова лична карта са чипом);
 • Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 • Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, као и да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности; Комисија проверава наводе из изјаве.
 • Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
 • за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
 • за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;
 • Доказ о приходима:
 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;
 • Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу објављивања јавног позива – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла) или уколико подносилац или чланови његовог породичног домаћинства не остварују приход по основу пензије, потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србиј и ни у земљи порекла;
 • За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);
 • Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 • Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 • Доказ о постојању болести од већег социјално-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана

 • За једнородитељску породицу прилаже се:
 • потврда о смрти брачног друга;
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;
 • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколио се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 • Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 • Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство)
 • Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве, у складу са условима из Правилника и Водича за доделу финансијске помоћи за куповину сеоских кућа;
 • Доказ о власништву над сеоском кућом – лист непокретности не старији од месец дана у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, односно у коме је сеоска кућа уписана као:

непокретност која је преузета из земљишних књига или непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

 • Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);
 • Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);
 • Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;
 • Фотокопију личне карте продавца сеоске куће;

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

 1. Поступак за одлучивање

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине Смедеревска Паланка, најкасније у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у писарницу Општине Смедеревска Паланка или путем поште на адресу: Вука Караџића 25, 11420 Смедеревска Паланка, са напоменом „За Јавни позив – РСП, Потпројекат 4 – сеоске куће.”

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 17. 02. 2017. године.

Подносиоци пријава који испуњавају услове наведене у Јавном позиву подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције и провери података о стању имовине код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла, по службеној дужности од стране Комисије за избор корисника и преко Комесаријата..

Уколико се утврди да је подносилац пријаве сам или заједно са члановима свог породичног домаћинства који су наведени у пријави или неко од чланова домаћинства наведен у пријави, отуђио непокретност чиме је остварена укупна добит у вредности већој од 12000 евра, Комисија за избор корисника решењем одбија предметну пријаву јер не испуњава услов дела III тачка 5) овог Јавног позива.

За доказивање условности за живот и становање предметне сеоске куће, као и вредности, опис и стручно мишљење даје стручна служба Општине на прописаном обрасцу – листи за процену сеоских кућа. Попуњену листу за процену сеоских кућа стручна служба Општине доставља Комисији за избор корисника. На основу података из листе за процену сеоских кућа стручна служба Општине израђује за изабране кориснике спецификацију грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја.

Уколико Подносилац пријаве или члан, односно чланови породичног домаћинства премине до доношења Одлуке, исти неће бити разматрани, нити бодовани. У случају да премине Подносилац пријаве комисија разматра остале чланове без обзира да ли имају статус избеглице. Уколико до доношења Одлуке Подносилац пријаве пријави новорођеног члана, односно чланове домаћинства Комисија за избор корисника исте разматра и бодује.

Приликом доношења Одлуке, Комисија за избор корисника узима у обзир онај број чланова домаћинства који је Подносилац пријаве навео у пријави на Јавни позив, осим када су у питању преминули или новорођени чланови.

Уколико Подносилац пријаве до доношења Одлуке, достави доказе да су он или неко од чланова његовог породичног домаћинства који су наведени у пријави, након подношења пријаве на Јавни позив оболели од болести од већег социо-медицинског значаја, Комисија за избор корисника наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања пријава.

Након разматрања пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата, верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, као и на основу листе за процену сеоских кућа, Комисија за избор корисника доноси Одлуку.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *