Prodaja nepokretnosti metodom javnog prikupljanja pisanih ponuda: NA PRODAJU LOKAL KOD AUTOBUSKE STANICE

IMG_0715TK DOO “ PROSVETA “

32000 Čačak, ul. Mutapova br.21

telefon 032/225-426

e-mail: prosveta032@open.telekom.rs

                    O G L A Š A V A

Prodaju nepokretnosti metodom javnog prikupljanja pisanih ponuda:

lokacija              adresa               namena             površ.         početna cena

Smederevska          ul. Olge                 lokal u              32.85m2         2.249.779,35

Palanka               Milošević bb       prizemlju

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica, čija ponuda stigne do 06. aprila 2015.god.

Nepokretnost se prodaje u viđenom stanju.

Informacije o nepokretnostima, kao i uvid u dokumentaciju kojom raspolaže Društvo, mogu se dobiti i obaviti svakog radnog dana, uz predhodno zakazivanje termina.

Ponude za kupovinu nepokretnosti predaju se u pisanom obliku i potrebno je da sadrže sledeće podatke:

Za pravna lica                                             Za fizička lica

-firmu i sedište                                         – ime i prezime

-broj računa, matični broj i PIB          – adresu,JMBG i fotok.lične karte

-fotokop.izvoda iz APR                             – pismo sa ponudom

-pismo sa ponudom potpisano

od lica za zastupanje

Porez na prenos apsolutnih prava, troškove overe ugovora, uknjižbe nepokretnosti na svoje ime, kao i sve ostale troškove koji nastanu povodom kupovine nepokretnosti snosi kupac.

Društvo zadržava pravo da prilikom razmatranja ponuda, radi donošenja odluke, poništi ili obnovi oglas ili ne izabere ni jednog ponuđača zbog neadekvatne ponude ili iz drugih, po proceni Društva, opravdanih razloga, o čemu nije u obavezi da informiše ponuđača.

Zatvorene ponude dostavljati na adresu: TK DOO “ PROSVETA “ Čačak, Mutapovabr. 21 sa naznakom -“PONUDE ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI – NE OTVARATI“

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 06. april 2015.god.

Društvo neće razmatrati ponude koje ne sadrže jasno određen iznos na koji ponuda glasi, ponude koje se pozivaju na neku drugu ponudu, ponude date pod uslovom, ponude koje se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u oglasu, kao i ponude koje nisu u predviđenom roku.

Neblagovremene i neuredne ponude neće biti razmatrane.

Kontakt osoba za dodatna objašnjenja : Radenko Vučićević, br. tel. 032/225-429

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.