Održana 41. sednica Opštinskog veća

U Maloj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka, održana je 41. sednica Opštinskog veća. Sednicom je predsedavao predsednik Opštinskog
veća, Toplica Pintorović, a na dnevnom redu bilo je 20 tačaka:

1. Potvrđivanje Rešenja i Zaključaka sa prethodnih telefonskih sednica
Opštinskog veća Opštine Smederevska Palanka
2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Smederevska
Palanka za period od 01.01.-30.09.2017. godine
3. Usvajanje Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj
sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštinskom
pravobranilaštvu Opštine Smederevska Palanka
4. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju članova
Žalbene komisije u Opštini Smederevska Palanka
5. Razmatranje predloga Odluke o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog
metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na
teritoriji Opštine Smederevska Palanka
6. Donošenje Programa korišćenja sredstava za finansiranje i unapređenje
bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Smederevska
Palanka za 2017. godinu od prihoda za novčane kazne za prekršaje
predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima
7. Razmatranje Izmena i dopuna Finansijskog plana Doma zdravlja
Smederevska Palanka za 2017. godinu
8. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Plana rada Doma zdravlja Smederevska
Palanka za period od 01.01.2017.-30.09.2017. godine
9. Razmatranje Izveštaja Opštinske uprave Opštine Smederevska Palanka o
ostvarenim prihodima za naplatu naknade za dobijanje dozvole za rad i
zauzeće javne površine u ulici Glavaševoj u Smederevskoj Palanci u
dane Krstovdanskog vašara 2017. godine
10. Donošenje Odluke o izmirenju obaveza Mesnih zajednica na teritoriji
Opštine Smederevska Palanka putem asignacija zbog blokade računa
11. Razmatranje prigovora na zaključak Odeljenja za imovinsko-pravne,
stambeno-komunalne, građevinske i urbanističke poslove
12. Razmatranje žalbe na rešenja Odeljenja za opštu upravu
13. Razmatranje žalbe na rešenja Saobraćajne inspekcije
14. Razmatranje zahteva “Cmana” d.o.o. iz Krnjeva za zauzeće javne površine
15. Razmatranje zahteva manastira “Pinosava” u Kusatku u vezi ulične rasvete
16. Razmatranje zahteva manastira “Pinosava” u Kusatku u vezi sanacije
puta do manastirskog izvora
17. Razmatranje zahteva Đurđević Živomira za finansijsku pomoć za
sanaciju štete izazvane požarom
18. Razmatranje zahteva Đurđević Branislava za finansijsku pomoć za
saniranje štete izazvane elementarnom nepogodom
19. Razmatranje zahteva Mijatović Miroslava za finansijsku pomoć za
sanaciju štete na objektu i prilaznom putu izazvane elementarnom
nepogodom
20. Tekuća pitanja

Članovi Opštinskog veća usvojili su Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Smederevska Palanka za period od 01.01.-30.09.2017. godine koji iznosi 96,6 %. Takođe, usvojen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Smederevska Palanka koji je izmenjen i dopunjen po nalogu Upravnog inspektora Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u redovnom nadzoru.

Doneta je odluka o izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju članova Žalbene komisije opštine Smederevska Palanka. Za predsednika Žalbene komisije imenovana je Ivana Tanasković, a za članove su imenovani Ivan Jocković i Danka Bogunović, diplomirani pravnici.
Članovi Opštinskog veća usvojili su predlog Odluke o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu, a na osnovu Izveštaja načelnika odeljenja Lokalne poreske administracije javnost je obaveštena da je prihod od lokalnih poreza u ovoj godini oko 160 miliona dinara.

U nastavku zasedanja, članovi Veća dali su saglasnost na Program korišćenja sredstava za finansiranje i unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu od prihoda za novčane kazne.
Data je saglasnost  na Izmene i dopune finansijskog plana Doma zdravlja Smederevska Palanka kako bi se sredstva raspodelila na razdeo budžeta i iskoristila za popravku dotrajalog voznog parka ove zdravstvene ustanove, pre svega se to odnosi na sanitetska vozila, a usvojen je i Izveštaj o izvršenju Plana rada Doma zdravlja za period od 01.01.2017.-30.09.2017. godine.

Opštinsko veće dalo je saglasnost na Izveštaj Opštinske uprave Opštine Smederevska Palanka o ostvarenim prihodima za naplatu naknade za dobijanje dozvole za rad i zauzeće javne površine u Glavaševoj ulici za vreme Krstovdanskog vašara 2017. godine koji je iznosio 3.053.600 dinara.

Doneta je Odluka da se izmirenje obaveza Mesnih zajednica na teritoriji Opštine Smederevska Palanka ubuduće obavlja putem asignacija zbog blokade računa, a članovi Veća su odbili prigovore na zaključke i rešenja Odeljenja za imovinsko-pravne, stambeno-komunalne, građevinske i urbanističke poslove, Odeljenja za opštu upravu i saobraćajne inspekcije.
Zahtev kompanije “Cmana” d.o.o za zauzeće javne površine u Selevcu skinut je sa dnevnog reda i predmet je predat Opštinskom pravobraniocu na razmatranje. Članovi veća su odobrili dva zahteva manastira “Pinosava” u vezi ulične rasvete i sanacije puta, a usvojen je i zahtev Živomira Đurđevića za finansijsku pomoć za sanaciju štete izazvane požarom.

Zahtev Branislava Đorđevića  za finansijsku pomoć za saniranje štete izazvane elementarnom nepogodom upućen je JP “Palanka” na razmatranje i procenu štete, dok je zahtev Miroslava Mijatovića po istom osnovu koji je već obrađen od strane JP “Palanka” upućen Odeljenju za finansije kako bi se našao u predlogu budžeta za 2018. godinu.
U okviru tekućih pitanja, Opštinsko veće dalo je saglasnost na predloge dr Periše Jovanovića, člana veća, i po tom osnovu odobrilo je finansijsku pomoć u svrhu lečenja dece.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.